ZDD, neboli zálohový daňový doklad, můžeme považovat za doklad o přijaté platbě na základě vystavené zálohy.

Pokud zákon nestanoví jinak, je plátce DPH povinen přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty, pokud nastane dříve než uskutečnění zdanitelného plnění. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Proto musí být možnost vystavení zálohových daňových dokladů.

Stejně tak jako ZDD na základě vystavené zálohy, lze v ABRA Flexi vytvořit ZDD na základě zálohy přijaté.

Zajímá Vás, jak ZDD spárovaný s platbou odpočítat? Vše potřebné se dozvíte s našem návodu.

Při práci se zálohovými daňovými doklady v ABRA Flexi mohou v zásadě nastat dvě situace:

  1. Na základě platby uhrazující zálohu chci rovnou vytvořit ZDD.

  2. Již jsem ZDD vytvořil a chci jej provázat s platbou uhrazující zálohu.

Vytvoření ZDD na základě platby v bance či pokladně

Zřejmě nejčastější situace, která může nastat, je ta, kdy dorazí platba na Vámi vystavenou zálohu.

K tomu, aby bylo možné vytvořit ZDD na základě přijaté platby, je zapotřebí příslušná platba uhrazovala zálohu (jakýkoliv jiný druh uvedený v typu dokladu není možné pro tento proces použít).

Nejjednodušší proces, který můžete ve Flexi realizovat, je načíst si příslušnou platbu do banky, spárovat ji se zálohou a vytvořit na jejím základ zálohový daňový doklad.

Ve službách nad příslušnou platbou (banka/pokladna) se nachází služba "Vytvořit zálohový daňový doklad". Tu nyní použijeme pro naše potřeby.

Prvním krokem je označení příslušné platby uhrazující zálohy;

druhým pak použití služby "Vytvořit zálohový daňový doklad".

Po kliknutí na tuto možnost dojde k otevření okna s příslušnými částkami vytvářeného ZDD. Rovněž lze vybrat typ vytvářeného ZDD, lze však vybírat pouze z typů dokladů s druhem "Zálohový daňový doklad".

Částky můžeme přepsat dle potřeby, resp. upravit částky pro jednotlivé sazby. Celková suma však musí přesně odpovídat částce platby.

Potvrzením možnosti "Ok" dojde k vytvoření zálohového daňového dokladu - o této skutečnosti jsme informováni upozorněním.

Nově vytvořené ZDD nalezneme mezi vydanými fakturami pod firmou uvedenou na záloze a uhrazujícím dokladu.

Poznámka:

Stejný postup lze aplikovat na úhradě v bance. Postup je zde principiálně naprosto totožný - s rozdílem, že vytvoření ZDD neprovádíte na základě platby v pokladně, nýbrž v bance.

Vytvoření vazby mezi úhradou a již existujícím ZDD

Může nastat situace, kdy jste ZDD vytvářely ručně a potřebujete jej nyní provázat s platbou uhrazující zálohu. Možnost vytvoření vazby je však v desktopové aplikaci pouze z pozice ZDD, nikoliv platby.

Jako nalezneme všechny ostatní služby, nalezneme i v nabídce služeb v agendě faktur. Označíme si ZDD a otevřeme nabídku služeb.

Po potvrzení možnosti se nám zobrazí dotaz, zdali chceme platbu pro spárování vyhledat v bance nebo pokladně.

Existuje-li zálohový daňový doklad spárovatelný s platbou, ze které se snažíme vazbu připojit, bude v dalším kroku nabídnut.

Pokud tuto platbu označíme a potvrdíme výběr tlačítkem "Zvolit", dojde k vytvoření vazby.

O úspěšném vytvoření vazby jsme opět informováni upozorněním v levé spodní části.

Zrušení vazby ZDD

Jelikož je možné vazbu vytvořit, musí ji být možné i odstranit. Obdobně jako u kroků výše, se i zde jedná o velmi jednoduchý krok - doslova na pár kliknutí.

Pokud je ZDD navázáno k platbě, není možné jej odstranit. Nejprve je nutno odstranit vazbu.

Nalezneme opět ZDD, který je spárován s platbou a otevřeme si nabídku služeb nad ním. Jak už jste si zřejmě všimnuli u vytváření vazby výše, zrušení vazby probíhá pomocí stejné služby.

Flexi samo rozezná, zdali vazba na platbu již existuje či nikoliv a tedy zachová se dle této logiky - pokud existuje, automaticky ji zruší. O výsledku jsme pak opět informováni.

Po zrušení vazby je možné ZDD odstranit.

FAQ

Zajímá Vás, jak ZDD spárovaný s platbou odpočítat? Vše potřebné se dozvíte s našem návodu.

Nevíte, jak načíst bankovní výpisy? Nahlédněte do našeho návodu.

Našli jste odpověď?