V následujícím článku si ukážeme založení do evidence Souboru movitých věcí a možnost vyřazení. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

U souboru hmotných movitých věcí se vstupní cena stanoví jako součet cen jednotlivých věcí; přitom jednotlivé věci souboru mohou mít cenu i nižší, než je minimální vstupní cena. Souborem hmotných movitých věcí se rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Soubor se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.

Evidence a odpisy souboru movitých věcí

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení souboru, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

V dalším kroku doporučuji vytvořit si z důvodu přehlednosti a použití filtrace v modulu majetek Nový "typ majetku". Vytvoříte ho kliknutím pravým tlačítkem myši do okna "typ majetku" a zvolíte volbu otevřít. Následně se Vám otevře okno s přednastavenými typy majetku. Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte např. "Soubor HM".

Evidenci jednotlivých movitých věcí zařazeného "souboru" lze připojit ke kartě majetku pomocí záložky "Přílohy". Pomocí tlačítka Nový připojíme např. soupis movitých věcí v excel tabulce.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování např. rovnoměrné a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Současně dojde ke zpracování účetních odpisů v modulu Účetnictví. Najdete je v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.

Vyřazení předmětu ze souboru movitých věcí

Při vyřazení části souboru hmotných movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti celého souboru.

Vyřazení předmětu ze souboru movitých věcí provádíte na záložce " Události" a pomocí tlačítka "Přidat" vytvoříme událost "Částečné vyřazení". Vyplníme datum a částku představující vyřazenou část souboru majetku.

Do záložky "Texty" je možné zadat popis k dané události.

Následně se Vás Flexi při ukládání události zeptá, zda chcete provedené změny promítnout do odpisů.

Po potvrzení se upraví předpis odpisů dle zadaných parametrů.


Současně dojde k účetnímu zpracování události v modulu Účetnictví. Najdete ji v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.

Našli jste odpověď?