Přehled změn v ABRA Flexi (25. 3. 2022):

Legislativa

 • Aktualizace předvýběru DPH řádku pro služby OSS, které se od 1. října 2021 evidují na řádek č. 24.

 • Aktualizace číselníků českého Intrastatu pro rok 2022.

 • Nová verze mzdového formuláře Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti – přibyl příznak Zahraniční.

 • Do personalistiky byly doplněny nové tiskové sestavy formulářů:

  • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26),

  • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

 • Nová verze mzdového formuláře Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání platná od 1. 4. 2021 (PDF, XML). Údaje potřebné pro vyplnění informací o ukončení pracovního poměru přibyly na záložku Pracovní poměr – Ukončení:

 • Aktualizace popisu českých řádků DPH.

 • Slovenská legislativa: Doplnění nových řádků DPH:

  • pro reverse charge faktury: 005-008 R, 009-010 R, 011-012 R

  • pro trojstranný obchod: 000USV1 (nevstupuje do DPH, vstupuje do Souhrnného výkazu s kódem 1)

Nové funkce

 • Po vytvoření XML daňové přiznání One Stop Shop (OSS) se nyní nabízí uložení přiznání do databáze podobně jako u běžného přiznání DPH.

 • Desktopová aplikace nabízí nové možnosti nastavení registračního e-mailu uživatele:

  • Nástroje / Osoby a uživatelé (pro správu ostatních uživatelů).

  • Nástroje / Změnit registrační e-mail (pro právě přihlášeného uživatele).

  • Při vstupu do firmy je zobrazována automatická výzva pro doplnění registračního e-mailu.

  • Nastavení e-mailu je podporováno také v API volání pro správu uživatelů dané firmy (pole registrationEmail): https://demo.flexibee.eu/devdoc/users

  • Poznámka: Registrační e-mail je zapisován do centrální databáze všech uživatelů systému do pole email. Pro centrální správu tak můžete použít původní webové rozhraní nebo API na adrese /u.

 • Nástroje / Osoby a uživatelé umožňují administrátorům vypnout dvoufázové ověření ostatním uživatelům.

 • U ceníku lze nově definovat také množstevní nákupní ceny.

 • V API je možné vytvářet plnohodnotné dobropisy volbou dobropisovaných položek: https://demo.flexibee.eu/devdoc/dobropisy

 • V API přibyla služba pro rozúčtování vedlejších nákladů na skladový doklad: https://demo.flexibee.eu/devdoc/rozuctovani

 • Nová API služba pro vytvoření přeplatku: https://demo.flexibee.eu/devdoc/vytvorit-preplatek

 • Nová API služba pro vytvoření zálohového daňového dokladu (ZDD): https://demo.flexibee.eu/devdoc/vytvor-zdd

 • V API je možné vytvořit fakturu z uhrazených záloh: https://demo.flexibee.eu/devdoc/faktura-ze-zaloh

 • V API přibyla možnost pro vytváření nových nastavení firmy

 • V API lze novým query parametrem filtrovat-platnost potlačit filtraci záznamů pro aktuální období: https://demo.flexibee.eu/devdoc/filters

Vylepšení

 • Seznam osob v personalistice byl rozšířen o možnost výběru více řádek, čehož lze využít mimo jiné pro hromadný tisk nových formulářů.

 • Účetní výstup Daňové přiznání OSS byl rozšířen o další užitečný formát výstupu Sumace podle státu a měny.

 • Korekce odpočtu zálohy/ZDD nově podporuje také kladné částky odpočtu.

 • Odpočet zálohového daňového dokladu (ZDD) nyní podporuje také odpočet záporných položek.

 • Aktivace dvoufaktorové autentizace (2FA) ověřuje aktuálnost času na serveru. Pokud je odchylka času >30 sekund proti zařízení pro generování jednorázového kódu, tak se aktivace nezdaří.

 • Vytváření / obnova záloh na RedHat-based linuxu podporuje systémy s více souběžně nainstalovanými verzemi PostgreSQL. Preferuje se binární verze nástrojů pg_dump / pg_restore odpovídající dané databázi.

 • U automaticky generované položky poplatku v desktopové aplikaci je možné editovat účetní vlastnosti.

  • Editovatelnost vlastností přes API byla sjednocena s chováním v aplikaci.

 • Před odesláním dokladů e-mailem v desktopové aplikaci lze nově vybrat e-mailovou šablonu.

 • Služba Vytvořit dobropis nyní respektuje "Poplatky" konkrétní ceníkové položky

 • V účetním výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML je nově možné volit rozsah zvlášť pro rozvahu a zvlášť pro výkaz zisku a ztráty.

 • V evidenci Prodejní kasa byl průvodce služby Zaúčtovat prodejky rozšířen o možnost nevytvářet nulové pokladní doklady, což je řízeno novou volbou “Vytvořit pokladní doklad při nulové částce”.

 • Nastavit SMTP server ve firmě nyní může kterýkoliv uživatel s právem zápisu na formulář “Nastavení SMTP serveru”. Dříve musel mít uživatel serverové oprávnění pro přístup do všech firem.

 • Prodejní kasa: Akce Test komunikace – fiskální kasa byla rozšířena o dialogu pro změny nastaveného portu v konfiguračním souboru pos.xml, v případě selhání komunikace s HW pokladnou.

 • Doplněny anglické překlady pro tiskový výstup českého mzdového listu a slovenské rozvahy.

 • Realizace objednávek v API ověřuje existenci skladových karet pouze pro realizovatelné položky. Již zrealizované položky jsou z kontroly vynechány.

 • Prodloužení maximální délky vlastnosti Kód/zkratka ceníku na 64 znaků.

  Samozřejmě se tím prodlužují i všechna související pole (kód položek dokladů, dodavatelské / odběratelské kódy atd.).

 • Na ostatní pohledávky a ostatní závazky doplněny přehledy změn vybraného záznamu.

 • Desktopová aplikace nově kontroluje změnu hodnot platnosti záznamu také při Importu z Excelu nebo při Hromadné změně. Kontrola nedovoluje nastavit platnost záznamu mimo aktuální období.

 • API – atribut filterValues již podporuje i lokalizované číselníky.

 • API resource /inicializace-noveho-obdobi nyní podporuje firmy typu daňová evidence, kde nejsou vyžadovány parametry účtů podvojného účetnictví: https://demo.flexibee.eu/devdoc/inicializace-noveho-obdobi

 • Slovenská legislativa: doklady odeslané do online evidence eKasa se uzamykají. Mimo jiné je tak zabráněno jejich opakovanému odeslání do evidence.

Opravy chyb

 • Změna výchozí hodnoty kódu označující druh příjmu v XML podání Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnostiSrážková daň (DPSVD2). Nyní je uváděn kód 772 – příjem fyzických osob.

 • Mzdový výstup Výpočet daně a daňového zvýhodnění počítal chybně částku daně v případě příjmů podléhající 23% zdanění.

 • Na potvrzení o zaměstnání se neuvádí informace o zástupci.

 • V příloze k žádosti o nemocenské se informace o tom, zda je zaměstnanci nařízena exekuce, rozhoduje podle srážek platných v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém vznikla sociální událost.

 • API požadavek nastavující objednávce přijaté stavUzivK na hodnotu “stavDoklObch.storno” současně s uvedením položek obsahující rezervaci mohl skončit chybou “Nelze rezervovat více než je na skladě …”.

 • API – účetní vlastnosti (datum zaúčtování, řádky DPH atd.) jsou nyní na neúčetní položce při pokusu o změnu tiše ignorovány.

 • Na neúčetních položkách dokladů bylo možné měnit příznak pro kopírování hodnoty z hlavičky dokladu i v případě needitovatelných účetních polí.

 • Oprava uvádění subjektů ve výstupech Souhrnného hlášení k DPH (PDF i XML) v případě firmy zastupované fyzickou osobou.

 • Manuální smazání skladové rezervace zruší rezervaci i na položce navázané objednávky. V případě rezervací pro sadu se rezervace na položce objednávky zruší až při smazání poslední rezervované položky této sady.

 • Výpočet procenta realizovatelnosti v přijatých objednávkách již nezahrnuje stornované položky a zbytečně se nepřepočítává realizovatelnost stornovaných objednávek.

 • Oprava a vylepšení uloženého dotazu pro zobrazení historie změn vybraného dokladu.

  • V případě smazání položky (štítku) mohlo dojít k zobrazení informací pro záznam se stejným ID, ale z úplně jiné tabulky.

  • Došlo ke změně způsobu zobrazování smazaných položek, pro které se nyní zobrazuje více informací a jsou uvedeny víceřádkově stejně jako změny hodnot.

  • Zobrazuje se vytvoření již smazaných položek a přiřazení již odebraných štítků.

  • Došlo ke zjednodušení SQL dotazu a doplnění indexu pro zrychlení dotazu.

 • Opravena chyba při načítání výpisů ve formátu ABO přes API. Pokud obsahoval výpis účty v tzv. “vntiřním formátu”, naimportovala se špatná čísla účtů.

 • Obnovení firmy v testovacím režimu mohlo skončit chybou, pokud bylo nutné aktuálně přihlášeného uživatele přidat do uživatelů v dané firmě.

 • Systémové dialogy (výběr souboru, tiskový dialog) se na novějších verzí macOS zobrazovaly pouze v angličtině. Nyní se budou zobrazovat dle jazyka operačního systému, pokud to je čeština, slovenština, angličtina nebo němčina.

 • Generování faktur ze smluv končilo chybou aplikace, pokud byl v nastavení firmy některý z jazyků aplikace nastaven na “neaktivní” nebo byl prázdný.

 • Opravena chyba při pokusu o realizaci objednávky s neskladovým produktem do skladového dokladu přes API.

 • Oprava chyby v API, kdy přihlášení zablokovaného uživatele, mohlo cílovou firmu trvale znepřístupnit i všem ostatním uživatelům.

 • Titulky hlášení již respektují zvolený jazyk.

 • API evidence /doklad-k-uhrade znovu obsahuje sloupec typPohybuK, který je nezbytný pro správnou filtraci dokladů. Oprava zpracování query parametru mesicRok v evidenci /vykaz-hospodareni.

 • Slovenská legislativa: na tiskové sestavě faktury se nezobrazovaly v rekapitulaci DPH položky vstupující do daňového přiznání OSS.

Našli jste odpověď?