Standardním provázáním mezi doklady se ve Flexi rozumí automaticky vytvořená vazba. Tuto vazbu Flexi vytváří automaticky při provedení nějakého procesu s dokladem. Může se jednat např. o vytvoření faktury z objednávky či o vytvoření výdejky z faktury. Nalezneme jich ale mnohem více.

Může však nastat situace, že potřebujete provázat doklady, které spolu standardně přímo nesouvisí a vazbu, z důvodu vzájemné dohledatelnosti dokladů, tak potřebujete vytvořit ručně.

Od toho jsou tu právě uživatelské vazby. Jejich číselník nalezneme v modulu Nástroje pod položkou Typy uživatelských vazeb.

Samotnou vazbu pak nalezneme nad konkrétními doklady, kde byla vytvořena, pod tlačítkem Vazby. Za tlačítkem se skrývají oba dva typy vazeb. Standardní, tedy automaticky vytvořená od Flexi. Uživatelská, tedy ručně či automaticky vytvořená uživatelem.

U některých agend pak tlačítko Vazby k dispozici není, je však k dispozici tlačítko čistě pro vazby uživatelské.

Typy uživatelských vazeb

Než vůbec budeme moci vytvořit uživatelskou vazbu, musíme nadefinovat její typ. Podobnost nalezneme v tomto ohledu i mezi doklady, kdy každý doklad rovněž potřebuje svůj typ dokladu.

Jak již bylo zmíněno v úvodu návodu, typy uživatelských vazeb nalezneme v modulu Nástroje mezi Číselníky pod položkou Typy uživatelských vazeb.

Číselníky typů si tedy otevřeme a podíváme se na možnosti jeho založení. To proběhne, obdobně jako kdekoliv jinde, přes tlačítko Nový.

Hned po otevření editace nového typu vazby vidíme, že se dělí na ručně vytvářenou a automaticky vytvářenou vazbu. Ukážeme si nyní vlastnosti každé z nich.

Poznámka:

Vazbu samotnou nelze nikdy bez typu vytvořit, tvorba typu vazby tedy vždy musí být prvním krokem.

Ručně vytvářená vazba

Podíváme se na první a vlastně i nastavením jednodušší ze dvou nabízených možností. Již z názvu je patrné, že každé její vytvoření proběhne ručně. Z logiky věci tedy vždy budete muset z pozice jednoho z dokladů vazbu vytvořit na doklad druhý.

Ruční vazba je mimo aplikaci využitelná i v API, v případě zájmu nahlédněte do naší dokumentace.

Jako příklad si vytvoříme vazbu mezi majetkem a přijatou fakturou. Může se totiž stát, že nakoupené zboží zařadíte mezi svůj majetek a budete chtít mít možnost dohledat z pozice faktury příslušný majetek nebo naopak.

Základní nastavení vazby popsané výše by mohlo vypadat například takto. Důležité je vybrat primární i sekundární místo určení. Musí být patrné, ze kterého záznamu se má primárně vytvářet vazba a zároveň na jaký záznam bude vazba vytvářena. Dodatečně lze pak definovat, zdali chceme vazbu viditelnou i ze záznamu sekundárního.

Na záložkách Texty a Štítky můžete dovést dodatečné informace o typu vazby a třídit si tak agendu typů vazeb. Na záložce Správa pak můžete omezit platnost daného typu, obdobně jako u jiných číselníků.

Typ vazby však uložíme a přejdeme k jejímu vytvoření. To, jak už z jeho názvu vypovídá, proběhne ručně z pozice uživatele.

Otevřeme si tedy vazby nad příslušnou přijatou fakturou a přepneme se na záložku Uživatelské vazby. Zde stiskneme tlačítko Nový, které nám zajistí vznik nové vazby.

Na první stránce průvodce tvorbou vazby si vybereme dříve vytvořený typ vazby a budeme se moci přepnout na další stránku.

Na druhé stránce nezbývá nic jiného než vybrat majetek, který má být s přijatou fakturou provázán. Na jiném příkladu je výběr záznamu k provázání analogický.

Potvrzením tlačítka Dokončit zajistíme vznik vazby. Tu pak nalezneme jak z pozice příslušné faktury, tak z pozice příslušného majetku. Jednoduše se tak budete moci prokliknout na navázaný záznam.

Automaticky vytvářená vazba

Podíváme se na druhý, nastavením zřejmě obtížnější typ vazby. Jak opět z jeho názvu vyplývá, bude tato vazba automaticky vytvářená. Vznik takové vazby lze zajistit mezi doklady, u kterých její vznik dává smysl a mají nějaké společné vazební pole.

Automatickou vazbu je možné vytvořit pouze pro vazbu 1:N, například faktura vydaná - Zakázka (faktura může mít 1 zakázku, zakázka může být na N fakturách). Například pokud se podíváte na evidenci FAV, jedná se o všechny pole kde je ID a vazba na jinou evidenci. FAV a OBP jsou ve vazbě N:N, nelze tedy použít.

Ukážeme si příklad automatické vazby mezi přijatou fakturou a položkou příkazu k úhradě. Pokud totiž příkazu k úhradě ve Flexi používáte a vkládáte do nich faktury, možná jste si všimli, že žádná vazba mezi fakturou a příkazem (resp. jeho položkou) nevzniká. Můžeme si tedy touto automaticky vytvářenou vazbou usnadnit proces dohledávání příkazu, v jakém je faktura obsažena.

Nastavení typu vazby může vypadat takto. Jak již bylo zmíněno, stěžejní pro možnost vzniku typu automatické vazby i vazby samotné, je společné vazební pole dvou používaných evidencí. V případě přijaté faktury a položky příkazu k úhradě se jedná o fakturu samotnou, která je uvedena v položce příkazu. Vazba tedy může vzniknout nikoliv mezi fakturou a příkazem samotným, nýbrž mezi fakturou a položkou příkazu.

Opět můžeme doplnit dodatečné informace jako jsou Texty a Štítky, jejichž využití nalezneme zejména v třídění agendy typů vazeb. Rovněž pak můžeme omezit platnost typu vazby na záložce Správa.

Typ vazby však uložíme a ukážeme si, jak vazba automaticky vznikne při provedení určeného procesu. V našem případě tedy při vložení faktury do příkazu k úhradě. Ten fakturu automaticky vloží mezi své položky.

Automaticky vytvořená vazba je vidět pouze na primárním záznamu, tedy v evidenci určené typem sazby v poli Zobrazovat na formuláři. Vazbu tedy nalezneme v tomto případě pouze nad přijatou fakturou.

Po otevření se dostaneme mezi položky příkazu k úhradě, kde si jednoduše pomocí sloupce Příkaz dohledáme, v jakém příkazu se položka (a tedy i faktura) nachází.

Jako další příklady automatických uživatelských vazeb můžeme považovat:

  • Faktura vydaná se zakázkou

  • Libovolný doklad s adresářem

  • Libovolný doklad se střediskem nebo činností

  • a další

Našli jste odpověď?