UGOVOR O SMJEŠTAJU U TURISTIČKIM

APARTMANIMA BR____

STRANKE UGOVORA

SUNČANI SPLIT d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija, OIB:18553586145, ID KOD: HR-AB-21-060374793, sa sjedištem u Splitu, Šetalište Ivana Pavla II 23, zastupana po direktoru Borisu Miodragu, OIB: 17380601030, kao agencija s jedne strane (u daljnjem tekstu: Agencija) i

_____________ (ime i prezime) iz____________(adresa prebivališta) OIB: ____________, nositelj rješenja o odobravanju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, kao iznajmljivač (u daljnjem tekstu : Iznajmljivač)

zaključili su dana____________ (datum) 2020. godine u Splitu ugovor br ____.

Članak 1.

UVODNE ODREDBE

 1. Iznajmljivač potvrđuje da je ovlašten samostalno sklapati pravni posao kojim se predmetni objekt iznajmljuje kao ugostiteljski sadržaj namijenjen pružanju ugostiteljskih usluga.

 2. Ukoliko bi se naknadno utvrdilo da potpisnik ovog Ugovora o angažiranju ugostiteljskog kapaciteta (u nastavku: Ugovor), nema ovlaštenja za koja je prethodnim stavkom ovog članka izjavio da ih ima, Agencija stječe pravo potraživati od potpisnika ovog Ugovora iznos naknade štete koju bi inače potraživala od ugostitelja zbog neispunjavanja obveza preuzetih ovim Ugovorom.

 3. Iznajmljivač potvrđuje da se ovom djelatnošću bavi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15), te njegovim naknadnim izmjenama (NN 121/16), osnovno u skladu s drugim važećim i pratećim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a posebice da je predmetni ugostiteljski kapacitet kategoriziran i kao takav upisan u propisani upisnik pri nadležnom uredu državne uprave te da za svoj ugostiteljski kapacitet ima valjano rješenje o udovoljavanju minimalnim uvjetima i rješenje o odobravanju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu izdano od strane nadležnog ureda državne uprave.

 4. Agencija potvrđuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti turističkih agencija te da se ovom djelatnošću bavi sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) te njegovim naknadnim izmjenama (NN 88/10, 30/14, 89/14, 152/14), odnosno u skladu s drugim pozitivno-pravnim propisima Republike Hrvatske.

 5. Iznajmljivač potvrđuje da se, sukladno čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatra "malim poreznim obveznikom", te da kao takav u skladu sa čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, te da dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u skladu sa čl. 82. Zakona o porezu na dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, već ga plaća u paušalnom iznosu prema čl. 62. Zakona o porezu na dohodak.

 6. Agencija potvrđuje da je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, kao i poreza na dobit, te je obvezna voditi poslovne knjige. Temeljem čl. 91. - čl. 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i temeljem čl 187. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Agencija će na usluge smještaja, koje zakupljuje od Iznajmljivača, te istovremeno, uz usluge savjetovanja i informiranja, u svoje ime prodaje gostu, primjenjivati poseban postupak oporezivanja PDV-om propisan za turističke agencije.

 7. Agencija iskazuje interes za suradnjom sa Iznajmljivačem kako bi bila u mogućnosti boravak potencijalnih korisnika Iznajmljivačevih usluga (u nastavku: gosti) realizirati u Iznajmljivačevim smještajnim kapacitetima.

 8. Iznajmljivač iskazuje interes za suradnjom sa Agencijom, kako bi ona bila u mogućnosti boravak svojih gostiju realizirati u njegovim smještajnim kapacitetima.

 9. Stranke Ugovora utvrđuju da postoji zajednički interes u korištenju Iznajmljivačevih smještajnih kapaciteta, te pristaju da buduću poslovnu suradnju utemelje ovim Ugovorom.

Članak 2.

OPĆE ODREDBE

 1. Iznajmljivač se obvezuje izvršiti pravovremeno plaćanje pripadajućih poreza, prireza, doprinosa, turističke članarine i boravišne pristojbe.

 2. Agencija se obvezuje da nakon potpisa ovog Ugovora neće bez isključive suglasnosti Iznajmljivača vršiti bilo kakve građevinske radove ili preinake predmetnog Apartmana, osim eventualnih iznenadnih intervencija koje mogu nastati, u svrhu sprečavanja bitnog oštećenja Apartmana o čemu je Agencija dužna bez odgađanja obavijestiti Iznajmljivača.

 3. Iznajmljivač se obvezuje da neće otuđiti predmetni Apartman do prestanka ovog Ugovora, u protivnom Agencija ima pravo na naknadu štete koja bi joj nastala.

 4. Iznajmljivač priznaje valjanost brenda Sun Spalato, te se obvezuje da isti neće registrirati, niti koristiti na nepošten način, niti na način koji bi u javnosti mogao izazvati zabunu.

Članak 3.

PREDMET UGOVORA

 1. Ovim Ugovorom se uređuju uvjeti zakupa smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača u domaćinstvu, a s obzirom na vrstu to mogu biti sobe, studio apartmani, apartmani, stanovi, te kuće za odmor.

 2. Ovim se Ugovorom Iznajmljivač neopozivo obvezuje Agenciji staviti na raspolaganje ugostiteljski smještajni kapacitet u ugostiteljskom objektu u ____________(grad), anagrafske oznake _____________(adresa), na ______ (kat) i to: Apartman (vrsta objekta) (u daljnjem tekstu: Apartman) u razdoblju od ___________do __________ godine (u daljnjem tekstu: Period angažiranja) kako bi Agencija pružila ugostiteljske usluge smještaja (u daljnjem tekstu: Usluge), sve na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

 3. Suradnja među strankama se ne temelji na fiksnom niti alotmanskom zakupu, već se Iznajmljivačevi kapaciteti, ovisno o raspoloživim terminima, zakupljuju u realnom vremenu, istovremeno sa zahtjevom gosta, samo za određenu smještajnu jedinicu, u definiranom terminu, i uvijek za određenog gosta.

 4. Agencija ni na koji način ne jamči popunjenost Iznajmljivačevih kapaciteta, pa stoga i ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne nepopunjenosti istih iako je nedvojbeno da je u najboljem interesu Agencije maksimizirati popunjenost i cijenu obzirom da je u tom slučaju i veći profit koji Agencija ostvaruje.

Članak 4.

OGLAŠAVANJE

 1. Agencija će Iznajmljivačeve smještajne kapacitete prodavati pod vlastitim oznakama, te će se Agencijske oznake koristiti kako na službenim dokumentima, tako i u komunikaciji sa Iznajmljivačem. U nastavku se usporedo navode Agencijski i Iznajmljivačevi nazivi za iste smještajne jedinice: _______________________________________________________.

 2. Potpisom ovog Ugovora Iznajmljivač daje Agenciji ekskluzivno pravo pri punjenju njegovih smještajnih kapaciteta, odnosno ovlašćuje Agenciju da, bez prethodnih konzultacija s njim, gostima samostalno daje trenutno raspoložive termine, a na osnovu zaprimljenih uplata i da konačno potvrdi gostima rezervaciju i izda svu pripadajuću dokumentaciju.

 3. Agencija izričito izjavljuje da nije suglasna da Iznajmljivač može nesmetano angažirati svoje kapacitete samostalno, odnosno na isti ili sličan način, definiran ovim Ugovorom, surađivati i ugovarati poslove, kako sa svojim stalnim gostima, tako i sa trećim osobama koje se bave istim ili sličnim poslovima kao ona (konkurentske tvrtke), u protivnom Agencija ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i potraživati od Iznajmljivača naknadu štete koja bi joj nastala zbog raskida Ugovora.

 4. Iznajmljivač izričito izjavljuje da je suglasan da, sve poslove iz ovog Ugovora, Agencija može na svom području djelovanja bez ikakvih ograničenja raditi i za neograničen broj drugih Iznajmljivača, te se odriče bilo kakvih prigovora s tim u vezi kao i stavljanja bilo kakvih primjedbi po osnovi šteta zbog nelojalne konkurencije proizašle iz rada prema ovom Ugovoru.

 5. Agencija će u svoje ime zaključivati pojedinačne ugovore o rezervaciji za točno određene termine sa Iznajmljivačem, odnosno zakupljivati njegove smještajne kapacitete, te će istovremeno u svoje ime pregovarati i zaključivati ugovore sa trećim osobama (gostima ili subagentima) smještajući treće osobe (Agencijske ili subagentske goste) u zakupljene Iznajmljivačeve kapacitete.

 6. Iznajmljivač potpisom ovog Ugovora daje suglasnost Agenciji da ona, s ciljem uspješnije prodaje raspoloživih smještajnih kapaciteta, njegove smještajne kapacitete prodaje preko Internet oglasnih kanala, kao i putem distributivne mreže svojih partnera (subagenata), a s kojima Agencija ima potpisane ugovore o poslovnoj suradnji.

 7. Zaključenim ugovorom o rezervaciji sa Iznajmljivačem se smatra svaki pisani ili usmeni dogovor kojim se definira smještajni kapacitet, termin, broj osoba i cijena, a koji rezultira ili će rezultirati smještajem gostiju u Iznajmljivačevim smještajnim kapacitetima, odnosno svaki dokument vezan uz smještaj gostiju, kao i svaka novčana transakcija koja prati realizaciju tog ugovora.

 8. U slučaju raskida ugovora iznajmljivač može dobiti u posjed isključivo booking.com profil ( ako je njegova jedinica ili jedinice izričito samostalna ili samostalne na tom profilu i nema drugih jedinica) a na kojem je dužan promijeniti ime smještajnog objekta i ime domaćina (host), a što je dužan učiniti najkasnije u roku od 24 sata od trenutka predaje tog profila, a u protivnom odgovara Agenciji za naknadu štete. Svi ostali profili poput airbnb, expedia i drugih su u isključivom vlasništvu agencije iz razloga tehničke prirode i centraliziranih sistema prodaje.

 9. U slučaju raskida Ugovora Iznajmljivaču se trenutno zabranjuje svako korištenje imena ( branda) Sun Spalato kao i bilo koje izvedenice tog imena koja podsjeća ili asocira na njega.

Članak 5.

POSTAVLJANJE CIJENA

 1. Agencija slobodno formira prodajne cijene gore navedenih smještajnih jedinica. Stranke su suglasne da je Agencija ovlaštena jednostrano povećavati odnosno snižavati cijene, odnosno da su iste varijabilne.

 2. Agencija se obvezuje postavljati najviše tržišne cijene pažnjom dobrog gospodarstvenika i sukladno dobrim običajima u obavljanju ugostiteljske djelatnosti. U najboljem interesu agencije je maksimizirati cijenu jer je time Agencijska zarada u krajnjem iznosu viša.

 3. Cijene prema kojima Agencijski gost ostvaruje rezervaciju, mogu biti jednake ili manje od cijena koje je Iznajmljivač definirao na svom ovjerenom cjeniku u smještajnom objektu.

 4. Ovjereni cjenik Iznajmljivača, mora biti izvješen u smještajnim jedinicama Iznajmljivača za vrijeme boravka Agencijskih gostiju.

Članak 6.

AGENCIJSKA PROVIZIJA I SUBAGENTI

 1. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Agencijska naknada iznosi 10% od ukupne prodajne cijene prema gostu uz uvećanje od 1.9 % za kartičnu naplatu te uvećanje za naknadu prodajnih kanala ili subagenata od: - 15 % za naknadu s prodajnog kanala airbnb plus porez, - 15 % za naknadu s prodajnog kanala booking.com plus porez, - 20% za naknadu s prodajnog kanala expedia hotel collect plus pore, - 20% za naknadu s prodajnog kanala expedia collect, - 15 % za naknadu s prodajnog kanala trip advisor plus porez, - 20% za naknadu s prodajnog kanala homeaway, - 10 % za naknadu direktne prodaje, - 10 % za naknadu web direktne prodaje.

 2. Ugovorne strane su sporazumne da ukoliko se pojavi neki novi kanal prodaje za vrijeme trajanja ugovora, iznajmljivač je suglasan da agencija uveća svoju proviziju za postotak propisan od strane kanala. Agencija se obvezuje da neće prihvaćati nove kanale koji imaju proviziju veću od 20 %.

 3. Prilikom sklapanja ovog Ugovora Iznajmljivač će obavijestiti Agenciju o svim već rezerviranim terminima svojih smještajnih jedinica, kao i o svim danim opcijama za iste, te dati uvid Agenciji u stvarno stanje raspoloživosti njegovih smještajnih kapaciteta u realnom vremenu na koje će Agencija imati pravo zaračunati proviziju u iznosu od 10%, 1.9% za kartičnu naplatu, te naknadu prodajnog kanala.

Članak 7.

DODATNE USLUGE

 1. Ugovorne strane su suglasne da je ukupna prodajna cijena među strankama formirana isključivo u odnosu na ugostiteljsku uslugu smještaja dok svi drugi eventualni prihodi s osnova drugih usluga koje Agencija pruži gostu ( poput dnevnih izleta, taxija, informiranja gosta itd.) pripadaju isključivo Agenciji.

Članak 8.

KOMUNIKACIJA S GOSTOM

 1. Agencija potvrđuje da je s ciljem pružanja kvalitetnije usluge gostu formirala vlastiti kontakt centar, a gdje gostu, putem besplatnih telefonskih linija, pruža usluge dodatnog informiranja (o lokaciji, objektu, posebnim događanjima...), savjetovanja (prije konačne odluke gosta, objektivno mu iznosi sve prednosti i nedostatke), te podrške za vrijeme odmora (kako pri rješavanju eventualnih problema vezanih uz smještaj, tako i svih drugih nepredviđenih situacija). Korištenje usluga kontakt centra Agencija ne naplaćuje, već te usluge predstavljaju sastavni dio usluga smještaja koje Agencija nudi.

 2. Agencija se obvezuje, uz angažman vlastitih sredstava, samostalno definirati GPS koordinate Iznajmljivačevog smještajnog objekta, te ih proslijediti svakom gostu, a kako bi mu olakšala put do Iznajmljivačevog objekta.

 3. Iznajmljivač ovlašćuje Agenciju da obavi verifikaciju geografske lokacije njegovih smještajnih kapaciteta na web mapama, te ih označi šifrom dodijeljenom od strane Agencije, te da postavi link koji će voditi na prezentaciju njegovih smještajnih kapaciteta na Internet stranicama Agencije.

Članak 9.

PRIJAVA GOSTIJU

 1. Agencija se se obvezuje u zakonski propisanom roku obaviti sve potrebite radnje vezane uz prijavu-odjavu Agencijskih gostiju smještenih u njegovim kapacitetima kod nadležnih službi u roku od 24 sata od dolaska gosta.

 2. Iznajmljivač se obvezuje agenciji dati tan listu i sve potrebne podatke za nesmetan ulazak u sustav evisitor.

Članak 10.

KOMUNIKACIJA S IZNAJMLJIVAČEM

 1. Prilikom sklapanja ovog Ugovora Iznajmljivač će obavijestiti Agenciju o svim već rezerviranim terminima svojih smještajnih jedinica, kao i o svim danim opcijama za iste, te dati uvid Agenciji u stvarno stanje raspoloživosti njegovih smještajnih kapaciteta u realnom vremenu, na način da će e-mailom na info@sunspalato.com ili putem korisničkog sučelja kroz chat na Internet stranicama Agencije poslati opis o svakoj odobrenoj opciji, odnosno sklopljenoj rezervaciji koju je realizirao nezavisno od Agencije, tj. samostalno ili uz pomoć neke druge turističke agencije.

 2. Eventualni prigovor Iznajmljivača da Agencija nije evidentirala njegovu dojavu dane direktne opcije ili direktno potvrđene rezervacije će biti uzet u razmatranje isključivo ukoliko je popraćen sa točnim vremenom dojave e-mail porukom, odnosno točnim vremenom obavljanja telefonskog razgovora kojim je dojava direktne opcije/rezervacije izvršena na telefonski broj 021 770 016.

 3. Iznajmljivač se stoga upućuje da dojave direktnih opcija/rezervacija obavlja preko korisničkog sučelja na Internet stranicama Agencije ili da do isteka dane opcije ili izvršenja direktno potvrđene rezervacije pohrani podatke o vremenu i mediju dojave svake direktne opcije/rezervacije. Prigovor Iznajmljivača o agencijskom neevidentiranju njegove dojave direktne opcije/rezervacije bez točnog vremena i medija dojave nema pravnu važnost, te se kao takav neće uzimati u razmatranje.

 4. Potpisom ovog Ugovora Iznajmljivač daje svoje izričit pristanak da uz svaki telefonski razgovor sa Agencijom, bilo da se radi o ulaznom ili izlaznom pozivu, kreira i pohrani snimku telefonskog razgovora. Pri tome se podrazumijevaju telefonski razgovori između Agencije i Iznajmljivača, kao i razgovori između Agencije i kontakt osobe, čije kontakt podatke (telefon, mobitel, chat prozor ili e-mail) Iznajmljivač navede u stavku 5. ovog članka Ugovora. Službeni telefon agencije je 021 770 016.

 5. Iznajmljivač izjavljuje da s isključivim pravom pristupa koristi broj telefona ______________, te email adresu ______________, pa stoga svaka izjava volje koju Agencija zaprimi sms-om ili e-mailom s navedenog telefonskog broja ili sa navedene e-mail adrese ima istu pravnu snagu kao i vlastoručno potpisani dokument. Iznajmljivač ovlašćuje Agenciju da ugovor o rezervaciji za određenog gosta Agencija može slati i na brojeve mobilnih telefona i e-mail adrese kontakt osoba 1. __________ 2. ___________ 3. ______________ 4. ____________ te se slaže s tim da svaka izjava volje koju Agencija zaprimi s, u ovom članku, navedenih brojeva mobilnog telefona, odnosno e-mail adresa, ima istu važnost kao i vlastoručno potpisani dokument od strane Iznajmljivača. Iznajmljivač je u svakom trenutku u mogućnosti Agenciji dojaviti dodatnu kontakt osobu sa pripadajućim kontakt podacima, a koja će imati sve ovlasti definirane ovim Ugovorom. Naknadna dojava dodatne kontakt osobe se može obaviti pisanim putem kroz chat prozor, e-mailom, ali i kroz telefonski razgovor. Kontakt osoba je ovlaštena samostalno, bez suglasnosti Iznajmljivača, mijenjati svoje kontakt podatke. Iznajmljivač potvrđuje kako za sebe osobno, tako i za svaku navedenu kontakt osobu da zna čitati i pisati email i sms poruke, te da je osigurao sve tehničke postavke za stalan pristup istima u realnom vremenu, pa se stoga odriče prigovora po toj osnovi.

 6. Svrha pohrane snimki jest unapređenje kvalitete i točnosti pružanja usluge od strane Agencije. Snimanjem telefonskih razgovora i obradom istih omogućuje se i kvalitetnije rješavanja prigovora, bilo od strane Iznajmljivača ili od strane gosta, te se ovom obradom štite i legitimni interesi Agencije, Iznajmljivača i gostiju, pa stoga pohranjene snimke predstavljaju zakonite dokazne materijale u eventualnom sudskom postupku.

 7. Svi dogovori obavljeni između Agencije i Iznajmljivača, te Agencije i kontakt osobe, imaju nadrednu snagu u odnosu na ovaj Ugovor, ali samo za točno određenu rezervaciju ili pravni posao za koji su telefonskim putem ugovoreni. Iznajmljivač potvrđuje da će bez prigovora ispuniti svaki dogovor i/ili obvezu na koji je kroz telefonski razgovor pristala kontakt osoba.

 8. Iznajmljivač ima pravo prigovoriti na ovu vrstu obrade te će se pohranjena snimka telefonskog razgovora izbrisati ako ovlaštena osoba Agencije procijeni da snimku nije potrebno čuvati za svrhe iz stavka 2. ovog članka.

 9. Pohranjene snimke telefonskih razgovora čuvaju se najviše 3 godine od dana obavljenog razgovora. Rok za čuvanje snimki Agencija definira zastarnim rokom iz trgovačkih ugovora definiranim člankom 228. Zakona o obveznim odnosima.

 10. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju kako za potrebe ovog Ugovora ugovaraju primjenu internet računalnog programa vlasnički portal temeljem kojih će Iznajmljivač u svakom trenutku imati transparentan uvid u sve podatke vezane uz najam iznajmljenih smještajnih kapaciteta pa tako i visinu cijene, nastale troškove, razdoblje svakog pojedinog najma i dr., a temeljem pristupne pozivnice na email koja će mu biti dodijeljena. Adresa vlasničkog portala je app.sunspalato.hr

 11. Ukoliko iznajmljivač izgubi pristupnu šifru ista se može resetirati trenutno kroz program.

 12. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će iznajmljivač zakupiti digitalni certifikat ( osobni soft certifikat - FinaSoftCert za građane koji se u trenutku zaključenja ovog Ugovora nalazi na ovom linku i koji će koristiti u potpisivanju dokumenata s Agencijom.

Članak 11.

AGENCIJSKA POTVRDA REZERVACIJE I IZNAJMLJIVAČEV PRIHVAT REZERVACIJE

 1. Ukoliko gost, u skladu s danom opcijom, potvrdi rezervaciju (uplati akontaciju ili ukupni iznos), Agencija se obvezuje odmah po izvršenoj uplati gosta: A: u svoje ime izdati gostu račun za primljeni predujam, a na njemu će istaknuti napomenu da PDV nije iskazan jer se na zakupljene usluge primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže propisan za putničke agencije. B: potvrditi rezervaciju Iznajmljivaču i to na način da mu putem internet računalnog programa vlasnički portal dostavi informacije o rezervaciji za određenog gosta, a koji će biti jedinstveno numeriran, te u kojem će se nalaziti sve bitne informacije u svezi gosta (ime i prezime nositelja rezervacije i ukupan broj osoba), smještajna jedinica i vrsta usluge koju su rezervirali, termin i konačni obračun predmetne rezervacije.

 2. Obveza je Iznajmljivača da si osigura stalan pristup svim komunikacijskim medijima o kojima je obavijestio Agenciju, te se stoga smatra da vrijeme slanja poruke kroz chat prozor, email ili telefonski poziv agencijske poruke ujedno predstavlja i vrijeme kada je istu Iznajmljivač primio.

 3. Iznajmljivač izražava suglasnost da se vrijeme kada mu je Agencija poslala obavijest o potvrđenoj rezervaciji (pojavom unutar vlasničkog portala) evidentira i kao vrijeme kada je Iznajmljivač zaprimio poslanu potvrdu.

 4. Svaka Agencijska potvrda rezervacije u roku dogovorene opcije obvezuje Iznajmljivača na bezuvjetan prihvat predmetne rezervacije

 5. Neželjene situacije tzv. overbookinga isključivo rješava agencija o svom trošku.

 6. Iznajmljivač ima pravo korištenja predmetne nekretnine besplatno za vrijeme trajanja ovog ugovora u vlastite svrhe isključivo uz pristanak agencije. Iznajmljvač je dužan uputiti upit kroz chat, mail ili telefonskim pozivom na broj 021 770 016. Agencija nije dužna prihvatiti iznajmljivačev upit ukoliko je predmetna nekretnina prethodno iznajmljena, zauzeta ili se nalazi u periodu visoke potražnje.

Članak 12.

BESPLATNO OTKAZIVANJE POTVRĐENE REZERVACIJE

 1. Iznajmljivač daje izričitu suglasnost da gost neke već potvrđene rezervacije može i besplatno otkazati, ovisno o terminu kada je zahtjev za rezervacijom napravljen, i to uz sljedeće uvjete ovisno o prodajnim kanalima: Booking.com 12 dana prije dolaska gosta, Airbnb 7 dana prije dolaska gosta, Expedia 12 dana prije dolaska gosta, Homeaway 12 dana prije dolaska gosta, Tripadvisor 12 dana prije dolaska gosta.

U slučaju nepovoljnih tržišnih uvjeta (poput pandemije COVID19 ili slično) agencija ima pravo samovoljno smanjiti ili povećati dužinu otkaznih uvijeta.

Članak 13.

ISPLATA NAPLAĆENE, A OTKAZANE REZERVACIJE

 1. Agencija se obvezuje iznajmljivaču isplatiti iznos već potvrđene, pa otkazane rezervacije, ovisno o terminu kada je zahtjev za otkazom rezervacije napravljen, i to uz sljedeće uvjete ovisno o prodajnim kanalima: Booking.com 100 % iznosa ako gost otkaže unutar 12 dana od dolaska, Airbnb 100 % iznosa ako gost otkaže unutar 7 dana od dolaska, Expedia 100 % iznosa ako gost otkaže unutar 12 dana od dolaska, Homeaway 100 % iznosa ako gost otkaže unutar 12 dana od dolaska, Tripadvisor 100 % i iznosa ako gost otkaže unutar 12 dana od dolaska.

Članak 14.

DINAMIKA I NAČIN PLAĆANJA GOSTA

 1. Cjelokupnu uslugu smještaja gost plaća Agenciji na transakcijski račun ili na račun subagenta, a potom subagent Agenciji.

Članak 15.

DINAMIKA I NAČIN PLAĆANJA IZNAJMLJIVAČA

 1. Cjelokupnu uslugu smještaja Agencija plaća iznajmljivaču na račun Iznajmljivača između prvog i petnaestog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec umanjenu za proviziju agencije i sve obaveze kao što su, čišćenje, dočekivanje, pranje i održavanje.

 2. Iznajmljivač je suglasan da će potpisati sve cesije i odobrenja koja će mu biti poslana između prvog i petnaestog u tekućem mjesecu unutar 48 sati od obavijesti (putem maila, telefona, sms-a itd.) kojim ce zatvoriti navedena dugovanja za troškove čišćenja, dočekivanja, pranja i održavanja.

 3. Iznajmljivač je suglasan da agencija nije dužna izvršiti isplatu sredstava dok se ne potpišu cesije vezane za račune čišćenja, dočekivanja, pranja, održavanja i naknade šteta.

 4. Ukoliko agencija nije ostvarila dovoljne prihode kojim će se zatvoriti iznajmljivačevi troškovi čišćenja, dočekivanja, pranja, održavanja i naknade šteta iznajmljivač se obvezuje razliku troškova podmiriti sam u roku od 7 radnih dana.

Članak 16.

IZDAVANJE RAČUNA GOSTU

 1. Iznajmljivač ovlašćuje Agenciju da ista u svoje ime i za njegov račun naplaćuje račune za obavljene usluge od gostiju.

Članak 17.

IZDAVANJE RAČUNA AGENCIJI

 1. Agencija će samoizdati račun u ime i za račun Iznajmljivača, a za zakupljene usluge smještaja. Agencija je dužna voditi evidenciju prometa te se obvezuje voditi i ostale zakonom propisane statističke evidencije.

 2. Iznajmljivač posebno ovlašćuje Agenciju da u njegovo ime i za njegov račun samoizdaje račune i to kako za zakupljene usluge smještaja, tako i za naknadu štete nastalu zbog otkazanih usluga smještaja.

 3. Za zakupljene usluge smještaja Agencija samoizdaje račun u ime i za račun Iznajmljivača na dan dolaska gosta (čl. 62. Općeg poreznog zakona (NN 115/16), čl.10. st.6 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti N(N 85/15), čl.112. Posebnih uzanci u ugostiteljstvu (NN 16/95), dok račun za naknadu štete nastale zbog otkazane usluge smještaja Agencija samoizdaje dan nakon proteka termina otkazane usluge. Na samoizdanom računu Iznajmljivača, uz oznaku "samoizdavanje računa", mora biti jasno iskazana bruto cijena u skladu sa cjenikom Iznajmljivača uz smanjenje iste za iznos rabata u skladu sa ovim Ugovorom, te konačan iznos Agencijskog dugovanja, odnosno Iznajmljivačevo neto potraživanje.

 4. Agencija će numerirati samoizdane račune Iznajmljivača na način da na njih upiše jedinstvenu kombinaciju 3 bloka znamenaka, a gdje prvi blok znamenaka predstavlja brojevni niz, drugi blok znamenaka predstavlja operatera, dok treći blok znamenaka predstavlja broj jedinice, a gdje se prvi samoizdani račun numerira brojem 1.

Članak 18.

ŠTETE I OŠTEĆENJA

 1. Agencija se obvezuje ispunjavati svoje obveze iz ovog Ugovora pažnjom dobrog gospodarstvenika i sukladno dobrim običajima u obavljanju ugostiteljske djelatnosti, te odgovara Iznajmljivaču za štetu nastalu na zatečenim predmetima u Apartmanu ili koju je Iznajmljivač pretrpio od strane korisnika Usluga za vrijeme Perioda angažiranja, osim oštećenja koja ne nadilaze redovito korištenje Apartmana kao što su : a. Rasklimane: slavine koje uzrokuju kapanje i curenje zbog dotrajalosti spojeva, vijaka, gumica i ventila, kvake na vratima, prozorima i staklenim stijenama, razne police za odlaganje u kupaonicama i toaletima, zidne utičnice, kuhinjske ili vrtne stolice, stolovi, lezaljke i sl. b. Kvar elektroničkih uređaja ( grijač vode, toster, mikser, sušilo za kosu, glačalo, aparat za kavu, perilica posuđa / rublja i sl.) uzrokovan višekratnim nestancima el. energije i posljedično kratkim spojem. Kvar roleta i podizača roleta. c. Ogrebotina manjih od 3 milimetra na kožnim kaučevima, sofama i foteljama, te kuhinjskim pločama. Ogrebotina manjih od pola centimetra na podovima i zidovima. d. Propalog i sasušenog bilja u žardinjerama i lončanicama unutar objekta na/u balkonima i vrtovima. e. Oštećenja: silikonskih spojeva koji uzrokuju curenje vode, spojnih guma i brtvila kliznih ormara, tuš kabina, ulaznih vrata, pvc stolarije i hladnjaka, kao i oštećenja kuhinjskog posuđa i polica unutar hladnjaka. Nadalje, oštećenja vrtnog namještaja i jastuka, suncobrana i tendi, zaštitnih komarica na vratima i prozorima uzrokovanih vremenskim neprilikama, puknuće ili oštećenje držača za zubne četkice i tekući sapun i sl.

 2. Ugovorne strane su suglasne da Agencija odgovara za sva mehanička oštećenja i lomove uzrokovane nepažnjom gostiju ili osoblja agencije na elektroničkim uređajima, namještaju, sanitarijama, sobnim i ulaznim vratima, kao i za sva oštećenja dublja od pola centimetra na zidovima i podovima uzrokovana nepažnjom gostiju ili osoblja Agencije.

 3. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će za sve nastale štete iznajmljivač biti obaviješten putem maila kojim se iznajmljivač koristi za pristup vlasničkom portalu, a sve dodatne informacije poput vrste oštećenja, vremenu nastanka i slično će biti dostupne u vlasničkom portalu.

 4. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će za sve nastale štete koje će se naplatiti gostu ili radniku iznajmljivač unutar 24 sata od nastanka štete potvrditi iznos, vrst u i marku potencijalne zamjene nastale štete putem maila, chata ili telefona 021 770 016, u suprotnom će agencija angažirati izvršitelja koji će samostalno izvršiti procjenu i sanaciju.

 5. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će za sve nastale štete iznajmljivač potvrditi iznos koji je jednak šteti, a agencija naplatiti iznos kojim će se sanirati nastala šteta.

 6. Ugovorne strane suglasno i istovjento konstatiraju da je agencija dužna naplatiti štete iz depozita ili kartice, gostu ili radniku i isplatiti novac iznajmljivaču.

 7. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je isključivi naručitelj sanacije šteta nekretnine Agencija, a iznajmljivač nositelj obveze i podmirenja popravka.

 8. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da se Agencija kao isključivi naručitelj sanacije šteta obvezuje da neće naručivati one usluge koje nadilaze obujam nastalih i dokumentiranih šteta unutar vlasničkog portala.

 9. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će se sve cesije za štete potpisivati isključivo digitalno putem vlasničkog portala u roku od 24 sata od nastanka štete što će ujedno predstavljati potvrdu iznajmljivača da je pristao na sanaciju i prihvatio ponudu izvršitelja.

 10. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja i to putem cesije kojom će se zatvoriti dug agencije prema iznajmljivaču i iznajmljivača prema trećoj strani. U tom slučaju će agencija proslijediti iznos štete izvršitelju.

 11. Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge vlasniku nekretnine svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 12. Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz vlasnički portal.

 13. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da iznajmljivač ne može samostalno angažirati treću stranu za usluge sanacije već isključivo stranu prema naputku agencije, koja ujedno zadovoljava standarde Agencije i koja će sanirati štetu i dovesti ju u prvobitno stanje. Iznajmljivač i izvršitelj za sanacije ne mogu otkazati predmetni ugovor bez suglasnosti Agencije.

 14. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će iznajmljivač potpisati ogledni primjer ugovora s izvršiteljem za sanacije koji se nalazi na ovom linku.

 15. Iznajmljivač je upoznat sa vjerojatnošću oštećenja posteljine/ručnika zbog čestog tretiranja i pranja, kao i za nestanak iste, te pristaje na mogući nestanak od ukupno 20% na kraju sezone u odnosu na predanu posteljinu/ručnike na početku sezone. Ukoliko se pojavi manjak popisane količine posteljine/ručnika/kuhinjskih krpa, agencija će nadoknaditi sve više od 20% mogućeg dogovorenog manjka.

 16. Ugovorne strane su suglasne da gostima nije dopušteno tijekom korištenja ugostiteljskog smještajnog kapaciteta dovoditi životinje u isti.

 17. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će svo bilje unutar ili van objekta, a koje zahtijeva održavanje biti samoodrživo ili će se u protivnom angažirati izvršitelj za održavanje biljaka i isto neće biti unutar vremena boravka gosta. Agencija ne odgovara za štetu vezanu uz uginule biljke.

Članak 19.

ODRŽAVANJE

 1. Iznajmljivač potpisom na ovom Ugovoru neopozivo potvrđuje da u slučaju nastalih kvarova koji spadaju u redovito održavanje, a na ime eventualno potrebnih popravaka ili zamjene novima svih stvari, aparata ili uređaja potrebnih za opremu apartmana i sastavni su dio rješenja o kategorizaciji, te dodatno i sljedećih stvari, aparata ili uređaja klima uređaji, bojleri, kućanski aparati (hladnjak, televizor, kuhinjska ploča, kuhinjska/mikrovalna pećnica, perilica posuđa, kuhalo za vodu, aparat za kavu, perilica rublja, glačalo, usisivač, sušilo za kosu, sigurnosni sef, mehaničke/električne rolete i zastori, sobna vrata i kvake, garažna rolo vrata i elektronski sustav, brava na ulaznim vratima, će iste sanirati 2 tjedna prije početka ugovorne obveze s agencijom.

 2. Ugovorne strane su suglasne da iznajmljivač odgovara za sva mehanička oštećenja i lomove uzrokovane normalnim korištenjem gostiju ili osoblja agencije na elektroničkim uređajima, namještaju, sanitarijama, sobnim i ulaznim vratima.

 3. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će za sve nastale štete i održavanja iznajmljivač biti obaviješten putem maila kojim se iznajmljivač koristi za pristup vlasničkom portalu a sve dodatne informacije poput vrste oštećenja ili odražvanja, vremenu nastanka i slično će biti dostupne u vlasničkom portalu.

 4. Iznajmljivač istovjetno konstatira da će za sve nastale štete vezane uz održavanje, koje će se naplatiti iznajmljivaču, potvrditi iznos, vrstu i marku potencijalne zamjene nastale štete putem maila, chata ili telefona 021 770 016 unutar 24 sata od nastanka štete, u suprotnom će agencija angažirati izvršitelja koji će samostalno izvršiti procjenu i sanaciju.

 5. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je isključivi naručitelj održavanja nekretnine Agencija, a iznajmljivač nositelj obveze i podmirenja popravaka.

 6. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da Agencija kao isključivi naručitelj održavanja neće naručivati više usluga nego što je nastalih i dokumentiranih održavanja unutar vlasničkog portala.

 7. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će se sve cesije za štete vezane uz održavanje potpisivati isključivo digitalno putem vlasničkog portala u roku od 24 sata od nastanka štete što će ujedno predstavljati potvrdu iznajmljivača da je pristao na sanaciju i prihvatio ponudu izvršitelja.

 8. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja i to putem cesije kojom će se zatvoriti dug agencije prema iznajmljivaču i iznajmljivača prema trećoj strani. U tom slučaju će agencija proslijediti iznos štete vezane za održavanje trećoj strani.

 9. Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge vlasniku nekretnine svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 10. Rok plaćanja je 5 dana od dana primitka računa, a unutar kojeg roka su ugovorne strane dužne zaključiti i ugovor o cesiji kako bi plaćanje moglo biti izvršeno.

 11. Ukoliko agencija nije ostvarila prihode u visini kojim se iznajmljivačevi troškovi održavanja mogu podmiriti u cijelosti, iznajmljivač se obvezuje razliku troškova podmiriti sam u roku od 7 radnih dana.

 12. Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz vlasnički portal.

 13. Cijena svake pojedine usluge održavanja za nekretninu se formira prema unaprijed određenom cjeniku. PDV je uključen u cijenu. Cjenik je dostupan na ovom linku

 14. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da iznajmljivač ne može samostalno angažirati treću stranu za usluge održavanja već isključivo stranu prema naputku agencije, koja ujedno zadovoljava standarde Agencije.

 15. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će iznajmljivač potpisati ogledni primjer ugovora s obrtom za održavanje koji se nalazi na ovom linku.

 16. Rok za potpisivanje ugovora za održavanje je 7 dana prije početka ugovorne obveze ovog ugovora.

 17. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da iznajmljivač i obrt zadužen za održavanje ne mogu otkazati predmetni ugovor bez suglasnosti Agencije.

Članak 20.

ČIŠĆENJE

 1. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je isključivi naručitelj čišćenja Agencija, a iznajmljivač nositelj obveze i podmirenja čišćenja.

 2. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da se Agencija kao isključivi naručitelj čišćenja obvezuje da neće naručivati više termina čišćenja nego što je rezervacija unutar vlasničkog portala, uz izuzetak prvog početnog i završnog čišćenja.

 3. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja.

 4. Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge vlasniku nekretnine svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 5. Rok plaćanja je 5 dana od dana primitka računa, a unutar kojeg roka su ugovorne strane dužne zaključiti i ugovor o cesiji kako bi plaćanje moglo biti izvršeno.

 6. Ukoliko Agencija nije ostvarila prihode u visini kojim se mogu u cijelosti podmiriti iznajmljivačevi troškovi čišćenja ,a vezani su uz prvo i završno čišćenje, Iznajmljivač se obvezuje razliku troškova podmiriti sam u roku od 7 radnih dana.

 7. Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz vlasnički portal.

 8. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će se podmirenje obaveza izvršitelja izvršavati isključivo putem cesije digitalno potpisane kroz vlasnički portal.

 9. Cijena svake pojedine usluge čišćenja za nekretninu površine do 100 m2 iznosi 250,00 kuna. PDV je uključen u cijenu, a uključuje sredstva za čišćenje, toaletni papir, šampon, tekući sapun, vrećicu za smeće, tabletu za perilicu posuđa, tekući deterdžent za pranje posuđa, kavu, sol i papar.

 10. Cijena svake pojedine usluge čišćenja za nekretninu površine od 100 m2 - 150 m2 iznosi 300,00 kuna. PDV je uključen u cijenu, a uključuje sredstva za čišćenje, toaletni papir, šampon, tekući sapun, vrećicu za smeće, tabletu za perilicu posuđa, tekući deterdžent za pranje posuđa, kavu, sol i papar.

 11. Cijena svake pojedine usluge čišćenja za nekretninu površine od 150 m2 - 200 m2 iznosi 500,00 kuna. PDV je uključen u cijenu, a uključuje sredstva za čišćenje, toaletni papir, šampon, tekući sapun, vrećicu za smeće, tabletu za perilicu posuđa, tekući deterdžent za pranje posuđa, kavu, sol i papar.

 12. Cijena svake pojedine usluge čišćenja za nekretninu površine od 200 m2 - 300 m2 iznosi 750,00 kuna. PDV je uključen u cijenu, a uključuje sredstva za čišćenje, toaletni papir, šampon, tekući sapun, vrećicu za smeće, tabletu za perilicu posuđa, tekući deterdžent za pranje posuđa, kavu, sol i papar.

 13. Iznajmljivač danom primopredaje nekretnine predaje Agenciji usisivač sa 3 rezervne vrećice, mop metlu sa ravnim nastavkom i pripadajućom posudom za čiščenje, te 4 komada rezervnih izmjenjivih uložaka ( 2 za parket, 2 za keramiku), te sobnu metlu.

 14. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da iznajmljivač ne može samostalno angažirati izvršitelja za usluge čišćenja već isključivo izvršitelja prema naputku agencije, koja ujedno zadovoljava standarde Agencije.

 15. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će iznajmljivač potpisati jedan od oglednih primjera ugovora s izvršiteljem za čišćenje zavisno o dostupnosti radne snage na tržištu, a sukladno isključivoj odluci agencije. Jedina isključiva razlika u oglednim primjerima ugovora je definirani obračun plaćanja u paušalnom iznosu ili po izmjeni. Ogledni primjeri se nalaze na web adresama: Primjer Ugovora - Model A (Agencija - Vlasnik nekretnine - Obrt za čišćenje) i Primjer Ugovora - Model B (Agencija - Vlasnik Nekretnine - Obrt za čišćenje)

 16. Rok za potpisivanje ugovora za čišćenje je 7 dana prije početka ugovorne obveze ovog ugovora.

 17. U završno čišćenje, a prije primopredaje u ugovorenom roku, spada otklanjanje manjih nečistoća za to predviđenim sredstvima sa svih zidova u smještajnom objektu, skidanje svih perivih navlaka sa kaučeva, sofa, vanjskih i unutarnjih ukrasnih jastuka i ležaljki i predavanje praonici, čišćenje filtera klimatizacijskih uređaja, perilice posuđa i rublja, odčepljivanje sifona svih slavina, temeljito čišćenje kamenca, svih fuga i silikonskih spojeva u kuhinji, toaletima i kupaonicama, temeljito čišćenje pećnice, mikrovalne pećnice i hladnjaka, roleta i pvc okvira. (obveza Agencije nije ličenje niti saniranje oštećenja nastalih redovnom uporabom i korištenjem objekta).

 18. Rok za primopredaju Apartmana je 7 dana od zadnjeg ostvarenog noćenja gosta, a za povrat kompletne posteljine/ručnika je 10 dana od zadnjeg ostvarenog noćenja gosta.

 19. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da iznajmljivač i obrt za čišćenje ne mogu otkazati predmetni ugovor bez suglasnosti Agencije.

Članak 21.

DOČEKIVANJE

 1. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je isključivi naručitelj dočekivanja, informiranja i ispraćaja gostiju Agencija, a iznajmljivač nositelj obveze i podmirenja dočekivanja, informiranja i ispraćaja gosta.

 2. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da Agencija kao isključivi naručitelj dočekivanja, informiranja i ispraćaja gostiju neće naručivati veći broj usluga nego što je rezervacija unutar vlasničkog portala.

 3. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja.

 4. Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge vlasniku nekretnine svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 5. Rok plaćanja je 5 dana od dana primitka računa, a unutar kojeg roka su ugovorne strane dužne zaključiti i ugovor o cesiji kako bi plaćanje moglo biti izvršeno.

 6. Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz vlasnički portal.

 7. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će se podmirenje obveza trećih strana izvršavati isključivo putem cesije digitalno potpisane kroz vlasnički portal.

 8. Cijena svake pojedine usluge dočekivanja i ispraćaja za nekretninu iznosi 135,00 kuna. PDV je uključen u cijenu, a uključuje komunikaciju vezanu za dolazak gosta, komunikaciju za vrijeme boravka gosta, tehničku specifičnost nekretnine i slično.

 9. Iznajmljivač danom potpisa ovog Ugovora se obvezuje predati Agenciji 4 seta ključeva od kojih će 2 seta koristiti gosti, jedan će se nalaziti u digitalnom ormaru i jedan u prostorijama agencije.

 10. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da iznajmljivač ne može samostalno angažirati treću stranu za usluge dočekivanja, informiranja i ispraćaja gostiju već isključivo stranu prema naputku agencije, koja ujedno zadovoljava standarde Agencije.

 11. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će iznajmljivač potpisati ogledni primjer ugovora s obrtom za dočekivanje koji se nalazi na ovom linku.

 12. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da iznajmljivač i obrt za dočekivanje ne mogu otkazati predmetni ugovor bez suglasnosti Agencije.

Članak 22.

PRANJE

 1. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je isključivi naručitelj pranja posteljine Agencija, a iznajmljivač nositelj obveze i podmirenja pranja posteljine, ručnika, kuhinjskih krpa i slično.

 2. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da Agencija kao isključivi naručitelj pranja neće naručivati veći broj usluga nego što je rezervacija unutar vlasničkog portala osim uz izričitu potvrdu iznajmljivača.

 3. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja.

 4. Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge vlasniku nekretnine svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 5. Rok plaćanja je 5 dana od dana primitka računa, a unutar kojeg roka su ugovorne strane dužne zaključiti i ugovor o cesiji kako bi plaćanje moglo biti izvršeno.

 6. Ukoliko agencija nije ostvarila prihode u visini kojim će se u cijelosti moći podmiriti iznajmljivačevi troškovi pranja, a vezani su uz početno ili završno pranje, Iznajmljivač se obvezuje razliku troškova podmiriti sam u roku od 7 radnih dana.

 7. Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz vlasnički portal.

 8. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će se podmirenje obaveza trećih strana izvršavati isključivo putem cesije digitalno potpisane kroz vlasnički portal.

 9. Cijena svake pojedine usluge pranja za nekretninu se formira prema broju iskorištene posteljine ovisno o dužini boravka gosta. Iznos svakog pranja prema izmjeni se kalkulira prema unaprijed određenom cjeniku. PDV je uključen u cijenu. Usluga uključuje pranje, odvoz i dovoz posteljine. Cjenik je dostupan na ovom linku.

 10. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da iznajmljivač neće potpisati ogledni primjer ugovora s praonicom rublja.

Članak 23.

PRIMOPREDAJA I POPIS

 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Iznajmljivač dostaviti potrebnu dokumentaciju na email adresu info@sunspalato.com i to rješenje o kategorizaciji, tan listu za prijavu gostiju, kopiju osobne iskaznice i podatke o žiro računu 2 tjedna prije početka ugovorne obveze.

 2. Potpisivanjem ovog ugovora Iznajmljivač daje suglasnost agenciji za prikupljanje, obradu i dostavljanje trećim osobama osobnih podataka, koji su potrebni za ispunjavanje obveza Izvršitelja i ostvarivanje prava Izvršitelja iz predmetnog ugovornog odnosa (vezano za potrebe administracije, popunjavanja ugovora, izdavanja računa i sl..)

 3. Iznajmljivač potpisom na ovom Ugovoru neopozivo potvrđuje da u slučaju nastalih kvarova koji spadaju u redovito održavanje, a na ime eventualno potrebnih popravaka ili zamjene novima svih stvari, aparata ili uređaja potrebnih za opremu apartmana a sastavni su dio rješenja o kategorizaciji te dodatno i sljedećih stvari, aparata ili uređaja klima uređaji, bojleri, kućanski aparati (hladnjak, televizor, kuhinjska ploča, kuhinjska/mikrovalna pećnica, perilica posuđa, kuhalo za vodu, aparat za kavu, perilica rublja, glačalo, usisivač, sušilo za kosu, sigurnosni sef, mehaničke/električne rolete i zastori, sobna vrata i kvake, garažna rolo vrata i elektronski sustav, brava na ulaznim vratima, će iste sanirati 2 tjedna prije početka ugovorne obveze s agencijom.

 4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Iznajmljivač ukloniti iz objekta sve stvari i predmete koje predstavljaju određenu sentimentalnu ili drugu vrijednost.

 5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Agencija po potpisivanju ovog ugovora sačiniti zapisnik o tehničkoj ispravnosti predmetne nekretnine putem kojeg će se provjeriti 168 stavki i cjelokupni angažman će iznositi 150 kn. Cjelokupna lista provjere se može pronaći na ovom linku.

 6. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Agencija sačiniti Zapisnik o primopredaji Apartmana, a u privitku kojega će se nalaziti fotografije predmetnog Apartmana sačinjene u trenutku primopredaje i koje će predstavljati sastavni dio Zapisnika u vremenskom roku najmanje 2 tjedna prije početka ugovorne obveze (najkasnije do 15.3 tekuće godine).

 7. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da se u privitku ovog Ugovora nalazi i Popis stvari potrebnih za opremu Apartmana, a koji Popis predstavlja sastavni dio ovog Ugovora te će biti ispunjen i dodan ugovoru najmanje 2 tjedna prije početka ugovorne obveze.

 8. Agencija će u slučaju da gost dolazi unutar 48 sati, a predmetna nekretnina ima nedostataka, kao i stvari koje se u njemu nalaze (kućanski uređaji i sl.), a koji onemogućavaju redovitu uporabu i pružanje Usluga, te nisu nastali grubom nepažnjom ili namjerom korisnika Usluga, u roku od 24 sata otkloniti nedostatak i o tome izvijestiti Iznajmljivača. Ako nedostatak nije moguće otkloniti i osigurati zamjenski uređaj bez nedostataka, Agencija će o tome obavijestiti Iznajmljivača, a Iznajmljivač je dužan bez odgađanja nadoknaditi Agenciji takav trošak.

 9. Iznajmljivač danom potpisa primopredajnog zapisnika predaje Agenciji popis sve posteljine, ručnika i kuhinjskih krpa koje ostavlja u Apartmanu. U slučaju oštećenja posteljine/ručnika/kuhinjskih krpa (mrlje koje se ne mogu ukloniti pranjem ili druga oštećenja nastala redovitom uporabom od strane gosta), Agencija ne preuzima odgovornost, niti snosi štetu za isto.

 10. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je Iznajmljivač danom potpisa primopredajnog zapisnika i popisa stvari iz ovog Ugovora opremio Apartman svim stvarima navedenim u Popisu stvari potrebnih za opremu Apartmana, a koji Popis predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

 11. Prilikom vraćanja Apartmana stranke se također obvezuju sačiniti i potpisati primopredajni zapisnik kojim će se utvrditi postoje li oštećenja koja nadilaze redovito korištenje Apartmana. Također se obvezuju da će ustvrditi nedostatak stvari i posteljine.

Članak 24.

OTKAZ UGOVORA

 1. Iznajmljivač ne može otkazati ovaj Ugovor za vrijeme trajanja ovog ugovora. Agencija ne može otkazati ovaj Ugovor za vrijeme trajanja ovog ugovora, osim iz razloga predviđenih ovim Ugovorom.

 2. Otkaz ugovora je moguć uz suglasnost obiju strana koji će se potpisati isključivo putem vlasničkog portala.

 3. Sve troškove sastavljanja takvog ugovora snosi strana koja želi raskid suradnje .

 4. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će se ovaj ugovor automatski produžiti ukoliko iznajmljivač ne obavijesti agenciju o raskidu pisanim putem na mail info@sunspalato.com, putem chat prozora unutar vlasničkog portala ili telefonskim pozivom na broj 021 770 016, najkasnije do 1.rujna tekuće godine.

 5. Prvim danom mjeseca rujna tekuće godine će se otvoriti raspoloživost za nadolazeću sezonu.

Članak 25.

PRIGOVORI

 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će eventualne nesporazume proizašle iz ovog Ugovora nastojati riješiti mirnim putem. U protivnom, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

 2. Stranke se posebice obvezuju da u slučaju eventualnog spora vezanog uz kršenje odredbi Ugovora ili krivo tumačenje istog, neće izlaziti u javnost, odnosno vršiti objave u javnim glasilima, sa bilo kakvim detaljima sve do pravomoćne sudske presude, kako subjektivnim viđenjem stvarnosti, odnosno neistinitim tvrdnjama ne bi nanijele štetu ugledu i poslovnom uspjehu druge strane ili trećim osobama. Stranka koja prekrši ovaj stavak Ugovora je suglasna da će naknaditi štetu nastalu drugoj strani ili drugim oštećenim osobama.

 3. Iznajmljivač sve svoje poslovne aktivnosti mora provoditi na način koji će zaštititi i podići ugled branda Sun Spalato i komercijalnog imidža Naručitelja.

Članak 26.

POTPIS

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan. Stranke su Ugovor pročitale, konstatirale da ne postoje nikakve nejasnoće te da ga razumiju u cijelosti i da on u potpunosti odražava njihovu pravu volju, pa ga u znak prihvaćanja potpisuju.

Iznajmljivač

__________________

Agencija

__________________

POPIS STVARI POTREBNIH ZA OPREMU APARTMANA

Jeste li pronašli odgovor?