Ugovor o pružanju usluga čišćenja br.___________

Naručitelj_________________(ime i prezime) iz_________________(adresa prebivališta), OIB: _________________, kao naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

i

Izvršitelj ______________________(ime i prezime) iz______________________(adresa prebivališta), vl. obrta _______, OIB: ______________, kao izvršitelj ( u daljnjem tekstu : Izvršitelj), s druge strane,

uz sudjelovanje

Agencija SUNČANI SPLIT d.o.o., OIB:18553586145, ID KOD: HR-AB-21-060374793, sa sjedištem u Splitu, Šetalište Ivana Pavla II 23, zastupano po članu uprave Borisu Miodragu, OIB: 17380601030, kao agencija (u daljnjem tekstu: Agencija)

Nekretnina u kojoj se namjerava vršiti usluge čišćenja predstavlja u naravi __________________________________________________________________________________ (opis nekretnine, adresa Objekta, broj jedinica, površina jedinica, eventualni sporedni dijelovi na koje se iste protežu) (u daljnjem tekstu: Objekt).

Ugovor se zaključuje u trajanju od ______________ do _______________. (vremenski period)

Porezni status (označiti kućicu u skladu sa poreznim statusom Izvršitelja)

⃞⃞⃞⃞ Izvršitelj se sukladno čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra "malim poreznim obveznikom", te da kao takav u skladu sa čl. 90. st. 2. istog zakona nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

⃞⃞⃞⃞ Izvršitelj se sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost smatra obveznikom plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Usluga čišćenja se vrši ______________ (dani - uključuje i blagdane) u vremenu od ______________ (sati) i to za čitavo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

1. UVODNE ODREDBE

1.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

a) da su Naručitelj i Agencija dana _____________ sklopili Ugovor o pružanju usluga turističkog smještaja br___, a koji čini sastavni dio ovoga Ugovora (dalje u tekstu: Glavni ugovor);

b) da je Naručitelj vlasnik/ovlašteni posjednik ili korisnik Objekta

c) da su u izravnom ugovornom odnosu isključivo Naručitelj i izvršitelj usluge, a Agencija djeluje na način da koordinira i potpomaže ispunjenje ugovornih činidbi obiju strana.

d) da će Izvršitelj izvršavati usluge čišćenja u predmetnoj nekretnini po nalogu Naručitelja, odnosno Agencije koja će dati nalog u ime Naručitelja.

2. PREDMET I CILJ UGOVORA

2.1 Predmet ovog Ugovora je pružanje redovitih usluga čišćenja Objekta od strane Izvršitelja, a za što mu je Naručitelj dužan platiti dogovorenu naknadu.

3. CIJENA I KOMERCIJALNI UVJETI

3.1 Cijena usluge čišćenja

⃞⃞⃞⃞ Paušalno u iznosu od __________ uključeno čišćenja u periodu od _________ do _________, svako dodatno čišćenje se naplaćuje u iznosu od ___________, a čišćenje izvan navedenog perioda se naplaćuje po svakoj pojedinoj izmjeni kao dodatno čišćenje

⃞⃞⃞⃞ Po izmjeni u iznosu od __________

3.2 Cijena usluge čišćenja uključuje

sredstva za čišćenje ⃞⃞⃞⃞ da ⃞⃞⃞⃞ ne

start paket uključen u cijenu ⃞⃞⃞⃞ da ⃞⃞⃞⃞ ne

3.3 Cijena start paketa

Cijena start paketa se određuje u iznosu od _________________.

3.4 Start paket uključuje (ako je primjenjivo)

⃞⃞⃞⃞ toaletni papir______

⃞⃞⃞⃞ šamponići_________

⃞⃞⃞⃞ tablete za suđe_____

⃞⃞⃞⃞ tablete za robu_____

⃞⃞⃞⃞ vreće za smeće_____

⃞⃞⃞⃞ vreće za kupaonu___

⃞⃞⃞⃞ spužva ___________

4. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

4.1 Prestankom važenja Glavnog ugovora iz bilo kojeg razloga prestaje važiti i ovaj Ugovor.

4.2Prestankom ugovora sve nedospjele tražbine se pretvaraju u dospjele te ne prestaju prava i obveze strana iz ovoga ugovora na naknadu štete i podmirenje neplaćenih iznosa.

4.3Agencija može u svakom trenutku jednostrano i bez navođenja razloga s trenutnim učinkom raskinuti ovaj Ugovor bez obveze plaćanja bilo kakve naknade ostalim ugovornim stranama i bez obveze pronalaska novog Izvršitelja za pružanje usluge čišćenja.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1 Ugovorne strane se posebice obvezuju da u slučaju eventualnog spora vezanog uz ovaj Ugovor, neće izlaziti u javnost sa bilo kakvim spornim detaljima do donošenja pravomoćne presude.

5.2Sve sporove će ugovorne strane riješiti sporazumno, a ako se sporazum ne postigne za njihovo rješavanje nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

U Splitu, dana _______________________.

__________________ _____________________ ____________________

Naručitelj Izvršitelj Agencija

OPĆI UVJETI UGOVORA

1. Plaćanje

1.1 Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja koji je isti dužan ispostaviti Agenciji, i to isključivo cesijom.

1.2Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge Naručitelju svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec s rokom plaćanja od 5 dana od dana primitka računa, a unutar kojeg roka su ugovorne strane dužne zaključiti i ugovor o cesiji kako bi plaćanje moglo biti izvršeno.

1.3U slučaju kašnjenja sa ispostavljanjem računa od strane Naručitelja, Agenciji pripada pravo na naplatu ugovorne kazne u visini od 10% od iznosa zakašnjelog računa, s time da se rok plaćanja navedenog prebacuje u sljedeći mjesec.

1.4Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz document management system, a račune će dostavljati na mail financijesunspalato@gmail.com .

2. Čišćenje

2.1 Čišćenje koje vrši Izvršitelj redovito uključuje: čišćenje, pranje, brisanje, dezinfekcija, popunjavanje toaletne kozmetike, pranje posuđa, mijenjanje i pranje posteljine, brisanje prašine s namještaja, održavanje radnih ploha, pražnjenje koševa za smeće te odvoz smeća u najbliži kontejner u vlastitom aranžmanu i o svom trošku i dr.

3. Način vršenja usluge

3.1 Izvršitelj će prilikom vršenja usluge čišćenja:

a) Redovito i točno dolaziti na mjesto izvršenja usluge, a sve potrebne informacije o lokaciji i pristup je dužan samostalno pribaviti putem vlasničkog portala Agencije za pristup kojem je dužan osigurati tehničke preduvjete

b) O izostanku ili kašnjenju najhitnije obavijestiti Agenciju te u takvom slučaju osigurati pravodobnu i kvalitetnu zamjenu

c) Ugovorene poslove i radne zadatke obavljati osobno, savjesno i stručno te čuvati ugled Agencije

d) Svrsishodno i razumno koristiti i čuvati povjerena sredstva rada

e) Pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu

4. Komunikacija

4.1 Sve ugovorne strane se izričito obvezuju da će se komunikacija vezana uz ispunjenje svrhe ovoga ugovora vršiti isključivo posredstvom Agencije, odnosno da Naručitelj i Izvršitelj neće stupati u izravni kontakt na bilo koji način.

4.2Ugovorne strane međusobne obavijesti koje utječu na prava i obveze iz ovoga Ugovora upućuju isključivo pisanim putem, putem chat prozora u vlasničkom portalu i preko službenog telefona Agencije br. 021 868 001 te se ne mogu s pravnim učinkom pozivati na bilo koju obavijest koja nije izvršena na navedeni način. Obveza je Naručitelja i Izvšitelja osigurati stalan pristup svim komunikacijskim medijima, te se stoga smatra da vrijeme slanja obavijesti kroz chat prozor, email ili telefonski poziv ujedno predstavlja i vrijeme kada je ista primljena.

4.3Ugovorne strane daju izričit pristanak Agenciji da kreira i pohrani snimku svakog telefonskog razgovora s Agencijom najdulje 3 godine. Svrha pohrane snimki jest unapređenje kvalitete i točnosti pružanja usluge od strane Agencije te omogućavanje kvalitetnijeg rješavanja prigovora svih strana, čime se štite i legitimni interesi Agencije, Naručitelja, Izvršitelja i gostiju, pa stoga pohranjene snimke predstavljaju zakonite dokazne materijale u eventualnom sudskom postupku.

5. Imovina

5.1 Izvršitelj je dužan imovinu naručitelja koja mu je povjerena ili kojom se služi koristiti isključivo za obavljanje radnih zadataka. Izvršitelju je zabranjeno svako korištenje imovine naručitelja za druge svrhe (unutar ili izvan radnog vremena, kao i unutar ili izvan prostorija naručitelja ). Izvršitelj materijalno i kazneno odgovara za imovinu naručitelja koja mu je povjerena ili kojom se služi radi obavljanja ugovorenih zadataka.

5.2U slučaju prestanka ugovora, kao i u svako doba kad to zatraži vlasnik, Izvršitelj je dužan bez odgode vratiti svu imovinu Naručitelja koja je u posjedu Izvršitelja ili mu je dana na korištenje, uključujući računala, podatke, programe, crteže, upute, pismena, snimke, e-mail, servisne dijelove, dojavljivače, mobitele, bilješke, servisnu dokumentaciju, cjenike, popise klijenata, pristupne kartice i ključeve Naručiteljevih ili klijentovih objekata, opreme ili vozila, kao i sav drugi materijal i kopije vezane za djelatnost Naručitelja ili koje sadrže poslovne tajne. U slučaju da Izvršitelj ne vrati imovinu na zahtjev Naručitelja u roku koji mu je određen, smatrat će se da neovlašteno raspolaže imovinom Naručitelja.

6. Štete

6.1Izvršitelj je po saznanju o eventualnom nestanku ili uništenju stvari iz Objekta ili nastale/predstojeće štete samog Objekta dužan bez odgode o tome obavijestiti Agenciju putem propisanog obrasca na linku https://intercom.help/sunspalato/hr/articles/5099498-formulari, a u protivnom odgovara Naručitelju za štetu.

6.2Svaku štetu koja nastane na tretiranim površinama uslijed nepravilnog rukovanja sredstvima za rad ili upotrebom neodgovarajućih sredstava za čišćenje, Izvršitelj je dužan otkloniti o svom trošku.

6.3Izvršitelj je dužan aktivno nastojati ukloniti mogućnost nastanka štete, odnosno smanjiti neizbježnu štetu, i to osobito na način da je dužan Agenciji prijaviti svaku situaciju, neuobičajenost ili nepravilnost koja bi mogla rezultirati štetom.

7. Poslovna tajna

7.1 Izvršitelj je dužan tijekom i nakon prestanka ovog Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o poslovanju naručitelja, a osobito poslovne planove, načine i uvjete poslovanja, financijske podatke, tehničke podatke, izume i tehnička unapređenja, popis klijenata ili dobavljača naručitelja, poslovne ugovore, marketinški plan i slično.

7.2U slučaju povrede obveze čuvanja poslovne tajne, Izvršitelj je dužan Naručitelju nadoknaditi štetu u iznosu od 12 ugovorenih naknada iz ovog Ugovora. Ukoliko je šteta koja je prouzročena Naručitelju veća od iznosa 12 ugovorenih naknada iz ovog Ugovora, Izvršitelj je dužan naknaditi Naručitelju cjelokupnu prouzročenu štetu.

8. Gdpr

8.1 Potpisivanjem ovog ugovora Izvršitelj daje suglasnost Naručitelju i Agenciji za prikupljanje, obradu i dostavljanje trećim osobama osobnih podataka Izvršitelja, koji su potrebni za ispunjavanje obveza Izvršitelja i ostvarivanje prava Izvršitelja iz predmetnog ugovornog odnosa (vezano za potrebe administracije, vezano za isplate, naknade, programe upravljanja i za potrebe udovoljavanja odgovarajućim zakonima, propisima i procedurama), kao i za prikupljanje i obradu osobnih podataka prikupljenih korištenjem video nadzora.

Jeste li pronašli odgovor?