UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA DOČEKIVANJA GOSTA

STRANKE UGOVORA

SUNČANI SPLIT d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija, OIB:18553586145, ID KOD: HR-AB-21-060374793, sa sjedištem u Splitu, Šetalište Ivana Pavla II 23, zastupana po direktoru Borisu Miodragu, OIB: 17380601030, kao agencija s jedne strane (u daljnjem tekstu: Naručitelj) i

i

_________ iz Splita, ____________, OIB: ___________, kao iznajmljivač

te

__________, vl. obrta __________ iz Splita, __________, OIB: ___________ kao izvršitelj ( u daljnjem tekstu : Izvršitelj)

zaključili su dana 01. travnja 2019. godine u Splitu sljedeći ugovor

Članak 1.

UVODNE ODREDBE

Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju:

 1. da je Naručitelj kao agencija registriran za obavljanje djelatnosti turističkih agencija te da se ovom djelatnošću bavi sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) te njegovim naknadnim izmjenama (NN 88/10, 30/14, 89/14, 152/14), odnosno u skladu s drugim pozitivno-pravnim propisima Republike Hrvatske

 2. da Izvršitelj potvrđuje da je ovlašten samostalno sklapati pravni posao kojim se predmetni objekt iznajmljuje kao ugostiteljski sadržaj namijenjen pružanju ugostiteljskih usluga.

 3. da ukoliko bi se naknadno utvrdilo da potpisnik ovog Ugovora o angažiranju ugostiteljskog kapaciteta (u nastavku: Ugovor), nema ovlaštenja za koja je prethodnim stavkom ovog članka izjavio da ih ima, Agencija stječe pravo potraživati od potpisnika ovog Ugovora iznos naknade štete koju bi inače potraživala od ugostitelja zbog neispunjavanja obveza preuzetih ovim Ugovorom.

 4. da Naručitelj ima potrebu angažiranja Izvršitelja pod uvjetima i na način usuglašen ovim Ugovorom, a uz sudjelovanje vlasnika nekretnine

 5. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je isključivi naručitelj dočekivanja, informiranja i ispraćaja gostiju Agencija, a iznajmljivač nositelj obveze i podmirenja dočekivanja, informiranja i ispraćaja gosta.

 6. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da Agencija kao isključivi naručitelj dočekivanja, informiranja i ispraćaja gostiju neće naručivati veći broj usluga nego što je rezervacija unutar vlasničkog portala.

Članak 2.

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je pružanje redovitih usluga dočekivanja i ispraćanja gosta iz smještajnih kapaciteta u sklopu obavljanja djelatnosti Naručitelja ( u daljnjem tekstu: usluge) od strane Izvršitelja, a za potrebe Naručitelja:

 1. iznajmljivač koja u naravi predstavlja ugostiteljski smještajni kapacitet u ugostiteljskom objektu u Splitu, anagrafske oznake _____________, i to: Apartman za kategoriju ___ zvjezdice, te se kategorizira kategorijom koja se označava s ___ zvjezdice(u daljnjem tekstu: Apartman) je istu povjerio Naručitelju - turističkoj agenciji Sunčani Split d.o.o. registriranoj za obavljanje djelatnosti turističkih agencija te da se tom djelatnošću ista bavi sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) te njegovim naknadnim izmjenama (NN 88/10, 30/14, 89/14, 152/14), odnosno u skladu s drugim pozitivno-pravnim propisima Republike Hrvatske, broj ugovora___.

 2. Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Ugovor zaključuje na određeno vrijeme, i to u razdoblju od 01. travnja 2019. godine do 01. studenoga 2019. godine.

Članak 3.

ZADACI IZVRŠITELJA

GOSTI

 1. Izvršitelj se obvezuje obavljati redovite poslove dočekivanja i ispraćanja gosta iz smještajnih kapaciteta u sklopu obavljanja djelatnosti Naručitelja, a koji uključuju i informiranje o smještajnom kapacitetu odnosno objektu u kojem se isti nalazi, održavanje komunikacije sa gostima bez odgode za vrijeme cjelokupnog boravka gostiju, koordinacija raznih usluga (taxi usluge, karte za razne evente, i sl.) dočekivanje gosta od 15:00 - 22:00, ispraćanje gosta od 8:00 do 11:00 h, pružanju usluga informiranja za vrijeme boravka gosta o izletima, aktivnostima, restoranima, informiranje Naručitelja ( putem e-maila info@sunspalato.com,) o štetama i defektima odmah po uočenom, koordinaciju pranja posteljine, koordinaciju čišćenja, koordinaciju popravaka prouzročenih od strane gosta gdje o tome odlučuje Naručitelj ili vlasnik po dogovoru s Naručiteljem.

 2. Izvršitelj se obvezuje izvršavati usluge dočekivanja i ispraćanja gosta u nekretninama po nalogu Naručitelja.

 3. Izvršitelj odgovara za kvalitetu pruženih usluga pa se obvezuje obavljati usluge profesionalno, u skladu sa standardima struke kao i prema uputama naručitelja.

Pored navedenog, Izvršitelj se obvezuje obavljati i poslove:

ČIŠĆENJE

 1. koordinacija redovnog čišćenja, prvotnog čišćenja i završnog čišćenja i sl.

PRANJE

 1. koordinacija predaje posteljine na pranje, preuzimanja posteljine s pranja, dostave posteljine i sl.

NABAVA

 1. nabave potrebnih sredstava za čišćenje, zamjenske posteljine i ručnika, potrošnog materijala (toaletni i kuhinjski papir, kupaonska kozmetika, nadomjesci za kuhinju-kava, čaj, sol, papar, ulje, ocat i sl..)

PRIMOPREDAJA I POPIS

 1. ispunjavanje primopredajnog zapisnika i praćenje kompletne dokumentacije prilikom preuzimanja i završne primopredaje Apartmana i vraćanja posteljine i ručnika Iznajmljivačima, praćenje i provjera popratne dokumentacije sa vanjskim pružateljima usluga (praonica rublja i svi ostali dobavljači)

ADMINISTRACIJA

 1. praćenje naplate i polaganje gotovine na bankovni račun Naručitelja.

 2. plaćanje režijskih troškova i ostalih računa, ispunjavanje svih ostalih dokumenata naloženih od strane Naručitelja

 3. prikupljanje i selekcija pristigle pošte, slanje izvješća o potrošenoj el.energiji pružatelju usluga zadnji dan u tekućem mjesecu, naloženih od strane Naručitelja

 4. prijava gostiju u sustav e-visitor.

KOMUNIKACIJA

 1. Potpisom ovog Ugovora Izvršitelj daje svoje izričit pristanak da uz svaki telefonski razgovor sa Agencijom, bilo da se radi o ulaznom ili izlaznom pozivu, kreira i pohrani snimku telefonskog razgovora. Pri tome se podrazumijevaju telefonski razgovori između Agencije i Izvršitelja, kao i razgovori između Agencije i kontakt osobe, čije kontakt podatke (telefon, mobitel, chat prozor ili e-mail) Izvršitelj navede u stavku 5. ovog članka Ugovora. Službeni telefon agencije je 021 770 016.

 2. Izvršitelj izjavljuje da s isključivim pravom pristupa koristi broj telefona ______________, te email adresu ______________, pa stoga svaka izjava volje koju Agencija zaprimi sms-om ili e-mailom s navedenog telefonskog broja ili sa navedene e-mail adrese ima istu pravnu snagu kao i vlastoručno potpisani dokument. Izvršitelj ovlašćuje Agenciju da ugovor o rezervaciji za određenog gosta Agencija može slati i na brojeve mobilnih telefona i e-mail adrese kontakt osoba 1. __________________________ 2. ___________________________ 3. __________________________ 4. __________________________ te se slaže s tim da svaka izjava volje koju Agencija zaprimi s, u ovom članku, navedenih brojeva mobilnog telefona, odnosno e-mail adresa, ima istu važnost kao i vlastoručno potpisani dokument od strane Izvršitelja. Izvršitelja je u svakom trenutku u mogućnosti Agenciji dojaviti dodatnu kontakt osobu sa pripadajućim kontakt podacima, a koja će imati sve ovlasti definirane ovim Ugovorom. Naknadna dojava dodatne kontakt osobe se može obaviti pisanim putem kroz chat prozor, e-mailom, ali i kroz telefonski razgovor. Kontakt osoba je ovlaštena samostalno, bez suglasnosti Izvršitelja, mijenjati svoje kontakt podatke. Izvršitelja potvrđuje kako za sebe osobno, tako i za svaku navedenu kontakt osobu da zna čitati i pisati email i sms poruke, te da je osigurao sve tehničke postavke za stalan pristup istima u realnom vremenu, pa se stoga odriče prigovora po toj osnovi.

 3. Svrha pohrane snimki jest unapređenje kvalitete i točnosti pružanja usluge od strane Agencije. Snimanjem telefonskih razgovora i obradom istih omogućuje se i kvalitetnije rješavanja prigovora, bilo od strane Izvršitelja ili od strane gosta, te se ovom obradom štite i legitimni interesi Agencije, Iznajmljivača i Izvršitelja, pa stoga pohranjene snimke predstavljaju zakonite dokazne materijale u eventualnom sudskom postupku.

 4. Svi dogovori obavljeni između Agencije i Izvršitelja, te Agencije i kontakt osobe, imaju nadrednu snagu u odnosu na ovaj Ugovor, ali samo za točno određenu rezervaciju ili pravni posao za koji su telefonskim putem ugovoreni. Izvršitelj potvrđuje da će bez prigovora ispuniti svaki dogovor i/ili obvezu na koji je kroz telefonski razgovor pristala kontakt osoba.

 5. Izvršitelj ima pravo prigovoriti na ovu vrstu obrade te će se pohranjena snimka telefonskog razgovora izbrisati ako ovlaštena osoba Agencije procijeni da snimku nije potrebno čuvati za svrhe iz stavka 2. ovog članka.

 6. Pohranjene snimke telefonskih razgovora čuvaju se najviše 3 godine od dana obavljenog razgovora. Rok za čuvanje snimki Agencija definira zastarnim rokom iz trgovačkih ugovora definiranim člankom 228. Zakona o obveznim odnosima.

 7. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju kako za potrebe ovog Ugovora ugovaraju primjenu internet računalnog programa vlasnički portal temeljem kojih će Izvršitelj u svakom trenutku imati transparentan uvid u sve podatke vezane uz zauzetost smještajnih kapaciteta, a temeljem pristupne pozivnice na email koja će mu biti dodijeljena. Adresa vlasničkog portala je app.sunspalato.hr

 8. Ukoliko Izvršitelj izgubi pristupnu šifru ista se može resetirati trenutno kroz program.

 9. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da će Izvršitelj zakupiti digitalni certifikat ( Poslovni soft certifikat - FinaSoftCert za poslovne subjekte koji se u trenutku zaključenja ovog Ugovora nalazi na linku i koji će koristiti u potpisivanju dokumenata s Agencijom.

OPĆE ODGOVORNOSTI

Izvršitelj se neovisno o opisu ugovorenih obveza ovim ugovorom obvezuje izvršavati i sljedeće, opće obveze i to:

 1. ugovorene poslove i radne zadatke obavljati osobno, savjesno i stručno u skladu s pravilima struke i obvezujućim propisima,

 2. stalno usavršavati svoju radnu i stručnu sposobnost u cilju postizanja veće kvalitete rada,

 3. svrsishodno i razumno koristiti i čuvati sredstva rada povjerena im u obavljanju poslova radnog mjesta

 4. redovito i točno dolaziti na ugovoreno mjesto rada prema utvrđenom rasporedu rada,

 5. ne napuštati ugovoreno radno mjesto bez odobrenja Naručitelja

 6. u slučaju opravdanog izostanka s ugovorenog radnog mjesta o tome najhitnije obavijestiti Naručitelja

 7. poštivati odluke i naloge Naručitelja

 8. ponašati se na radu pristojno, korektno i susretljivo,

 9. pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu,

 10. ne zloupotrebljavati i ne prekoračivati dana ovlaštenja,

 11. čuvati poslovnu tajnu,

 12. ne koristiti alkoholna pića i druga opojna sredstva za vrijeme rada, ne dolaziti na rad pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava,

 13. podvrgavati se liječničkim pregledima u cilju utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za rad na ugovorenom radnom mjestu, za koje je to zakonom ili drugim propisom utvrđeno.

 14. Izvršitelj se u radu dužan pridržavati važećih propisa i internih akata naručitelja, pravila struke i važeće organizacije rada naručitelja.

 15. U obavljanju radnih zadataka Izvršitelj je dužan čuvati ugled naručitelja, prikladno se ponašati prema strankama, poslovnim partnerima, nadređenima i kolegama te izbjegavati svako ponašanje kojim bi se remetio rad ili poslovanje naručitelja ili kojim bi se nanosila šteta ugledu naručitelja.

 16. Sva postupanja Izvršitelja koja su suprotna pozitivnim propisima, odredbama ovog ugovora ili akata naručitelja predstavljaju kršenje obveza iz ugovora i mogu imati za posljedicu otkazivanje ovog Ugovora.

 17. Ugovorne strane su suglasne da u slučaju odsutnosti i bilo kakve nemogućnosti obavljanja preuzetih ugovorenih obveza Izvršitelj nema pravo na naknadu za ugovorene usluge.

Članak 4.

ŠTETE

 1. Ugovorne strane suglasno i istovjetno konstatiraju da je Izvršitelj po saznanju o eventualnom nestanku ili uništenju bilo koje stvari iz smještajnih kapaciteta u obvezi odmah i bez odgode o tome izvijestiti Naručitelja putem maila info@sunspalato.com,a u protivnom odgovara Naručitelju za naknadu štete.

 2. Ugovorne strane su suglasne da Izvršitelj odgovara za sva mehanička oštećenja i lomove uzrokovane nepažnjom gostiju ili osoblja Naručitelja na elektroničkim uređajima, namještaju, sanitarijama, sobnim i ulaznim vratima, kao i za sva oštećenja na zidovima i podovima uzrokovana nepažnjom gostiju ili osoblja Naručitelja.

 3. Izvršitelj je upoznat sa vjerojatnošću oštećenja posteljine/ručnika zbog čestog tretiranja i pranja, kao i na nestanak iste. Ukoliko se pojavi manjak popisane količine posteljine/ručnika/kuhinjskih krpa nakon završene sezone, Izvršitelj će nadoknaditi Naručitelju sve više od 20% mogućeg dogovorenog manjka.

 4. iznajmljivač danom potpisa ovog Ugovora predaje Naručitelju i Izvršitelju popis sve posteljine, ručnika i kuhinjskih krpa koje ostavlja u Apartmanu. U slučaju oštećenja posteljine/ručnika/kuhinjskih krpa (mrlje koje se ne mogu ukloniti pranjem ili druga oštećenja nastala redovitom uporabom od strane gosta), Agencija i Izvršitelj ne preuzimaju odgovornost, niti snose štetu za isto.

Članak 5.

CIJENA

Cijena usluga iznosi 135,00 kuna po izmjeni. PDV je uključen u cijenu.

Članak 6.

PLAĆANJE

 1. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa Izvršitelja, a temeljem posebnog ugovora o cesiji koji će preostale ugovorne strane zaključiti s Naručiteljem.

 2. Izvršitelj je dužan ispostaviti račun za izvršene usluge vlasniku nekretnine svakog prvog, a najkasnije petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 3. Rok plaćanja je 5 dana od dana primitka računa, a unutar kojeg roka su ugovorne strane dužne zaključiti i ugovor o cesiji kako bi plaćanje moglo biti izvršeno.

 4. Smatra se da je račun uredno zaprimljen onog trenutka kad bude evidentiran kroz vlasnički portal.

Članak 7.

POSLOVNA TAJNA

 1. Izvršitelj je dužan tijekom i nakon prestanka ovog Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o poslovanju naručitelja , a osobito poslovne planove, načine i uvjete poslovanja, financijske podatke, tehničke podatke, izume i tehnička unapređenja, popis klijenata ili dobavljača naručitelja , poslovne ugovore, marketinški plan i slično.

 2. Kršenje obveze iz stavka 1. ovog članka predstavlja opravdan razlog za raskid ovog Ugovora i naknadu štete Naručitelju.

 3. U slučaju povrede obveze čuvanja poslovne tajne, Izvršitelj je dužan Naručitelju nadoknaditi štetu u iznosu od 12 ugovorenih naknada iz ovog Ugovora. Ukoliko je šteta koja je prouzročena Naručitelju veća od iznosa 12 ugovorenih naknada iz ovog Ugovora, Izvršitelj je dužan naknaditi Naručitelju cjelokupnu prouzročenu štetu.

 4. Potpisivanjem ovog ugovora Izvršitelj daje suglasnost Naručitelju za prikupljanje, obradu i dostavljanje trećim osobama osobnih podataka Izvršitelja, koji su potrebni za ispunjavanje obveza Izvršitelja i ostvarivanje prava Izvršitelja iz predmetnog ugovornog odnosa (vezano za potrebe administracije, vezano za isplate, naknade, programe upravljanja i za potrebe udovoljavanja odgovarajućim zakonima, propisima i procedurama), kao i za prikupljanje i obradu osobnih podataka prikupljenih korištenjem video nadzora.

 5. Izvršitelj je dužan imovinu naručitelja koja mu je povjerena ili kojom se služi radi obavljanja radnih zadataka koristiti isključivo radi obavljanja radnih zadataka. Izvršitelju je zabranjeno svako korištenje imovine naručitelja za druge svrhe osim izvršenja radnih zadataka (unutar ili izvan radnog vremena, kao i unutar ili izvan prostorija Naručitelja ), bez prethodnog izričitog odobrenja direktora društva ili osobe koju on na to ovlasti. Izvršitelj materijalno i kazneno odgovara za imovinu Naručitelja koja mu je povjerena ili kojom se služi radi obavljanja ugovorenih zadataka.

 6. U slučaju prestanka ugovora, kao i u svako doba kad to zatraži Vlasnik , Izvršitelj je dužan bez odgode dostaviti Naručitelju svu imovinu Naručitelja koja je u posjedu Izvršitelja ili mu je dana na korištenje, uključujući računala, podatke, programe, crteže, upute, pismena, snimke, e-mail, servisne dijelove, dojavljivače, mobitele, bilješke, servisnu dokumentaciju, cjenike, popise klijenata, pristupne kartice i ključeve Naručiteljevih ili klijentovih objekata, opreme ili vozila, kao i sav drugi materijal i kopije vezane za djelatnost Naručitelja ili koje sadrže poslovne tajne. U slučaju da Izvršitelj ne vrati imovinu na zahtjev Naručitelja u roku koji mu je određen, smatrat će se da neovlašteno raspolaže imovinom Naručitelja.

 7. Izvršitelj se obvezuje da neće za vlastite potrebe ni za bilo koje druge svrhe na bilo koji način umnožavati ili presnimavati isprave, dokumente ili programe (bez obzira na kojem mediju se oni nalaze), koji pripadaju Naručitelju, strankama, poslovnim partnerima ili dobavljačima te da nakon prestanka ugovora neće zadržati kopije bilo kojeg dijela imovine naručitelja opisane u prethodnim stavcima.

 8. Postupanje protivno obvezama iz prethodnih stavaka ovog članka kao i svako neovlašteno raspolaganje imovinom Naručitelja predstavlja kršenje obveza iz ugovora i razlog za otkazivanje ovog ugovora. U slučaju kršenja navedenih obveza Izvršitelj je dužan naknaditi Naručitelju cjelokupnu prouzročenu štetu.

Članak 8.

OTKAZ UGOVORA

 1. U slučaju jednostranog raskida ovog Ugovora od strane vlasnika nekretnine sve nedospjele tražbine po osnovu ovog Ugovora s danom raskida se pretvaraju u dospjele tražbine Izvršitelja, a kao dan dospijeća uzima se dan raskida Ugovora.

 2. U slučaju jednostranog raskida ovog Ugovora od strane Izvršitelja sve nedospjele tražbine po osnovu ovog Ugovora s danom raskida se pretvaraju u dospjele tražbine Naručitelja, a kao dan dospijeća uzima se dan raskida Ugovora.

 3. Naručitelj može u svakom trenutku jednostranom izjavom otkazati ovaj Ugovor bez navođenja razloga i bez obveze plaćanja bilo kakve naknade ostalim ugovornim stranama.

 4. Ugovorne strane ugovaraju za slučaj raskida ugovora otkazni rok od 15 dana.

Članak 9.

PRIGOVORI

 1. Sve sporove koji eventualno nastanu u izvršenju ovog Ugovora nastojati će ugovorne strane riješiti sporazumno, a ako se sporazum ne postigne za njihovo rješavanje nadležan je Trgovački sud u Splitu.

 2. Stranke se posebice obvezuju da u slučaju eventualnog spora vezanog uz kršenje odredbi Ugovora ili krivo tumačenje istog, neće izlaziti u javnost, odnosno vršiti objave u javnim glasilima, sa bilo kakvim detaljima sve do pravomoćne sudske presude, kako subjektivnim viđenjem stvarnosti, odnosno neistinitim tvrdnjama ne bi nanijele štetu ugledu i poslovnom uspjehu druge strane ili trećim osobama. Stranka koja prekrši ovaj stavak Ugovora je suglasna da će naknaditi štetu nastalu drugoj strani ili drugim oštećenim osobama.

 3. Iznajmljivač sve svoje poslovne aktivnosti mora provoditi na način koji će zaštititi i podići ugled branda Sun Spalato i komercijalnog imidža Naručitelja.

POTPIS

Naručitelj ___________________

Iznajmljivač ___________________

Izvršitelj ___________________

Jeste li pronašli odgovor?