De door TwinnTax geproduceerde documenten zijn beschikbaar in onze open API. Hiermee kunt u documenten synchroniseren in andere software, zoals een taakbeheerder.

Bovendien downloadt, bewaart en classificeert TwinnTax Bot documenten van MyMinFin, ToW, FinProf, Belgisch Staatsblad, NB enz.

Hieronder vindt u een lijst met de desbetreffende documenten:

Documenten aangemaakt door TwinnTax

Voorbereidingsdocument PB (TAX_COMPARISON_PDF)

PB-vergelijkingsdocument + opmerkingen (TAX_COMPARISON_COMMENTS_PDF)

PB eindverslag VOOR indiening (TAX_RETURN_PROJECTION_REPORT)

PB-eindverslag NA indiening (TAX_RETURN_DECLARATION_REPORT)

INTERNE bijlage PB (INTERNAL_ANNEXE)

PB-bijlage DEEL 1 (ANNEXE_TT_PART1)

PB-bijlage DEEL 2 (ANNEXE_TT_PART2)

Aangifte roerende voorheffing uit auteursrechten (DECLARATION_273S)

Aangifte roerende voorheffing uit dividend (DECLARATION_273A_DIV)

Aangifte met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen verschuldigd op de werknemersparticipatie (DECLARATION_273A_PART)

Aangifte roerende voorheffing voor de andere gevallen (DECLARATION_273)

Aangifte bedrijfsvoorheffing (DECLARATION_274U)

Loonfiche (PAYSLIP)

SODA XML-bestand (SODA)

Onkostenaangifte (RECEIPT_NOTE)

Maandelijks overzicht eigen uitgaven PDF (COMPANY_COST_PDF)

Maandelijks overzicht van eigen uitgaven XLS (COMPANY_COST_XLS)

UBO-documenten & aandeelhoudersregisters

Bevestiging uit het UBO register (UBO)

Aandelenboek (SHAREHOLDERS_BOOK)

BTW-documenten

BTW-uittreksel (VAT_ACCOUNT_STATEMENT)

Ontvangstbevestiging BTW aangifte (TVA)

Intracommunautaire opgave (ICO)

XML- BTW Listing: ontvangst (LISTING)

Breakeven preventie (PFORM6754)*

Speciale rekening + getekende brief met ontvangstbevestiging (PFORM673)*

Nulbeslissing (PFORM675)*

Belastingvrijstelling voor KMO's (PFORM211)*

Kennisgeving inzake inning en invordering van de BTW (RFAVIPRF)*

Ontbrekende btw-aangifte(n) - laatste aanmaning (PFORM676)

PB-documenten

Aanslagbiljet PB (AER)

Vereenvoudigde aangifte (PROIMP)

Fiche 281.00 (28100)

Fiches 281.10 (28110)

Fiches 281.11 (28111)

Fiches 281.12 (28112)

Fiches 281.13 (28113)

Fiches 281.14 (28114)

Fiches 281.15 (28115)

Fiches 281.16 (28116)

Fiches 281.17 (28117)

Fiches 281.18 (28118)

Fiches 281.20 (28120)

Fiches 281.25 (28125)

Fiches 281.29 (28129)

Fiches 281.30 (28130)

Fiches 281.40 (28140)

Fiches 281.45 (28145)

Fiches 281.50 (28150)

Fiches 281.60 (28160)

Fiches 281.61 (28161)

Fiches 281.62 (28162)

Fiches 281.63 (28163)

Fiches 281.71 (28171)

Fiches 281.80 (28180)

Fiches 281.81 (28181)

Fiches 281.85 (28185)

Fiches 281.90 (28190)

Fiches 281.98 (28198)

Fiches 281.99 (28199)

CRS 2018 (STIRINT_CRS)

Buitenlandse inkomsten (AEOI_IE)

Buitenlandse inkomsten op onroerend goed (AEOI_IP)

Herinnering aan het formulier voor de aangifte van buitenlands onroerend goed (PDFORCADECLR)

Aangifteformulier buitenlands onroerend goed (PDFORCADECLA)

Kennisgeving van buitenlandse CR (PDFORCANOTIF)

Buitenlandse pensioenen (AEOI_PEN)

Huurovereenkomst (CONTRACT)

Overdracht van onverdeelde rechten, verkoopakte, opening van hypothecair krediet, koopakte, verdeling van opdrachten, verdeling na scheiding met toestemming (HYPOIMAGE)

Onroerende voorheffing voor particulieren (CITIZEN_PI)*

Belastingaangifte via Tax-on-Web (DECLARATION)

Bijlagen aanslagbiljet (ANNEXE)

Rappel pour absence de déclaration (FI_TAX_PTAXABSC)

Rekeningafschrift voor particulieren (VAXTRACT_CITIZEN)*

* Dit zijn de documenten voor personen, al dan niet onafhankelijk.

Vennootschapsbelasting documenten

Aanslagbiljet Vennootschapsbelasting (PISOC289)

Rekeninguittreksel Voorafbetaling (VAXTRACT_PRO)

Vooruitbetalingen, uitkeringsbrief (PRFIRSTVAPAYREQ)

Onroerende voorheffing voor bedrijven (PRO_PI)

Publicaties Belgisch Staatsblad (BELGIAN_PUB)

Gecoördineerde statuten (STATUTE)

Jaarrekening NB (ANNUAL_ACCOUNTS)

Herinneringsbrief - Verificatie van de omzet (FI_VAT_PDPDREM3)

Overeenkomst betalingsplan (PRFIRSTF1PPAGRE)

Kennisgeving van boete (BIZ279F2_RLE)

Betalingsbericht (F1PAYREQ_PRO)

Herinnering (PIPMDECX)

Betalingsherinnering (IIFIRSTF1REMIND)

Controleverslag (UTGD)

Bestand geüpload naar MyMinFin, antwoordformulier (IT_SOH_MMFFREED)

Herinnering Biztax 14 dagen voor het indienen (PHBVENSX)

Boete voor te laat indienen Ven. B. (BIZ279F2_RCORP)

Administratieve boete (PBAMBSOC)

Kennisgeving van boete (BIZ279F2_RLE)

De codes tussen haakjes zijn de bijbehorende codes bij gebruik van integratie met externe software. Neem de () NIET op in de code.

Heb je het antwoord gevonden?