Alle collecties
Workflow : TAX BOTS
Welke documenten haalt TwinnTax op ?
Welke documenten haalt TwinnTax op ?
Elena Barbaduomo avatar
Geschreven door Elena Barbaduomo
Gisteren bijgewerkt

De door TwinnTax geproduceerde documenten zijn beschikbaar in onze open API. Hiermee kunt u documenten synchroniseren in andere software, zoals een taakbeheerder.

Bovendien downloadt, bewaart en classificeert TwinnTax Bot documenten van MyMinFin, ToW, FinProf, Belgisch Staatsblad, NB enz.

Hieronder vindt u een lijst met de desbetreffende documenten:

Documenten aangemaakt door TwinnTax

Voorbereidingsdocument PB (TAX_COMPARISON_PDF)

PB-vergelijkingsdocument + opmerkingen (TAX_COMPARISON_COMMENTS_PDF)

PB eindverslag VOOR indiening (TAX_RETURN_PROJECTION_REPORT)

PB-eindverslag NA indiening (TAX_RETURN_DECLARATION_REPORT)

INTERNE bijlage PB (INTERNAL_ANNEXE)

PB-bijlage DEEL 1 (ANNEXE_TT_PART1)

PB-bijlage DEEL 2 (ANNEXE_TT_PART2)

Lijst van onroerend goed TOW in PDF (TOW_ESTATE_PDF)

Lijst van onroerend goed TOW in XLS

Lijst van personen ten laste in PDF (TOW_CHILDREN_PDF)

Aangifte roerende voorheffing uit auteursrechten (DECLARATION_273S)

Aangifte roerende voorheffing uit dividend (DECLARATION_273A_DIV)

Aangifte met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen verschuldigd op de werknemersparticipatie (DECLARATION_273A_PART)

Aangifte roerende voorheffing voor de andere gevallen (DECLARATION_273)

Aangifte bedrijfsvoorheffing (DECLARATION_274U)

Loonfiche (PAYSLIP)

SODA XML-bestand (SODA)

Onkostenaangifte (RECEIPT_NOTE)

Maandelijks overzicht eigen uitgaven PDF (COMPANY_COST_PDF)

Maandelijks overzicht van eigen uitgaven XLS (COMPANY_COST_XLS)

UBO-documenten & aandeelhoudersregisters

Bevestiging uit het UBO register (UBO)

Aandelenboek (SHAREHOLDERS_BOOK)

BTW-documenten

BTW-uittreksel (VAT_ACCOUNT_STATEMENT)

Ontvangstbevestiging BTW aangifte (TVA)

Ontbrekende btw-aangifte(n) – laatste herinnering

Niet-indiening bijzondere BTW-aangifte (FI_VAT_PPONT629)

Intracommunautaire opgave (ICO)

XML- BTW Listing: ontvangst (LISTING)

Breakeven preventie (PFORM6754)*

Speciale rekening + getekende brief met ontvangstbevestiging (PFORM673)*

Nulbeslissing (PFORM675)*

Belastingvrijstelling voor KMO's (PFORM211)*

Kennisgeving inzake inning en invordering van de BTW (RFAVIPRF)*

Ontbrekende btw-aangifte(n) - laatste aanmaning (PFORM676)

Bericht m.b.t. de BTW

Ontvangstbevestiging - Aangifte 629

Vraag om inlichtingen BTW

Krediet historie van de rekening courant

Aanvraag tot identificatie voor BTW - 604A

Verzoek tot wijziging van BTW - 604B

Verzoek tot einde van BTW-activiteiten - 604C

Toekenning van uw BTW-nummer

Beëindiging van uw BTW-nummer

Herinneringsbrief - ontbrekende intracommunautaire opgave

Controle van de omzet

Verschil tussen uw intracommunautaire opgave(s) en uw BTW-aangiften

Verschil tussen uw klantenlijst en uw BTW-aangiften

Niet-geaccepteerde BTW-aangifte

Uw BTW-aangifte bevat mogelijk fouten

Meerdere klantenlijsten ingediend

Ontbrekende klantenlijst

PB-documenten

Aanslagbiljet PB (AER)

Vereenvoudigde aangifte (PROIMP)

Bericht van wijziging van uw aangifte Personenbelasting

Fiche 281.00 (28100)

Fiches 281.10 (28110)

Fiches 281.11 (28111)

Fiches 281.12 (28112)

Fiches 281.13 (28113)

Fiches 281.14 (28114)

Fiches 281.15 (28115)

Fiches 281.16 (28116)

Fiches 281.17 (28117)

Fiches 281.18 (28118)

Fiches 281.20 (28120)

Fiches 281.25 (28125)

Fiches 281.29 (28129)

Fiches 281.30 (28130)

Fiches 281.40 (28140)

Fiches 281.45 (28145)

Fiches 281.50 (28150)

Fiches 281.60 (28160)

Fiches 281.61 (28161)

Fiches 281.62 (28162)

Fiches 281.63 (28163)

Fiches 281.71 (28171)

Fiches 281.80 (28180)

Fiches 281.81 (28181)

Fiches 281.85 (28185)

Fiches 281.86 (28186)

Fiches 281.90 (28190)

Fiches 281.98 (28198)

Fiches 281.99 (28199)

CRS 2018 (STIRINT_CRS)

Inkomsten uit financiële bronnen vanuit de VS

Buitenlandse inkomsten (AEOI_IE)

Buitenlandse inkomsten op onroerend goed (AEOI_IP)

Herinnering aan het formulier voor de aangifte van buitenlands onroerend goed (PDFORCADECLR)

Aangifteformulier buitenlands onroerend goed (PDFORCADECLA)

Bijlage - Formulier voor het melden van een buitenlands bezit.

Kennisgeving van buitenlandse CR (PDFORCANOTIF)

Buitenlandse pensioenen (AEOI_PEN)

Huurovereenkomst (CONTRACT)

Overdracht van onverdeelde rechten, verkoopakte, opening van hypothecair krediet, koopakte, verdeling van opdrachten, verdeling na scheiding met toestemming (HYPOIMAGE)

Onroerende voorheffing voor particulieren (CITIZEN_PI)*

Belastingaangifte via Tax-on-Web (DECLARATION)

Bijlagen aanslagbiljet (ANNEXE)

PB aangifte CORRECTIE (via Tax-on-web)

Bijlagen PB aangifte CORRECTIE (via Tax-on-web)

Rappel wegens niet-aangifte (FI_TAX_PTAXABSC)

Bevestiging van ontvangst van uw administratief beroep (FIFINALACK)

Rekeningafschrift voor particulieren (VAXTRACT_CITIZEN)*

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving registratiebewijs

Vraag om inlichtingen - 332

Klacht

Klacht - bijlage

Klacht: beslissing

Bericht voor een PB correctie

Verdeling van belastingteruggave met ex partner

Burgers betalingsbericht

Administratieve boete (Burger)

Verzoek om betalingsregeling: aanvullende informatie

Betalingsplan en andere betalingsfaciliteiten

Weigering van betalingsplan

Kennisgeving van ambtshalve belastingaanslag inzake de personenbelasting

Vermelding van meerwaarden op onroerend goed in uw belastingaangifte

Vermogensinformatie

Verwerkingsschema

Vakantiegeld

Herberekening - vergoedingen en toelagen

Strafboete: laatste herinnering

Brieven

Documenten

Duplicaat van persoonlijk document

* Dit zijn de documenten voor personen, al dan niet onafhankelijk.

Documenten ondernemingen en vennootschappen

EBox documenten

Aangifte in de vennootschapsbelasting

Aanslagbiljet Vennootschapsbelasting (PISOC289)

Rekeninguittreksel Voorafbetaling (VAXTRACT_PRO)

Aanvraag afbetalingsplan: aanvullende inlichtingen

Aanvraag afbetalingsplan: geweigerd

Wijziging in uw dossier "Voorafbetalingen" aanvaard (PRFIRSTVAMOAGRE)

Vooruitbetalingen, uitkeringsbrief (PRFIRSTVAPAYREQ)

Onroerende voorheffing voor bedrijven (PRO_PI)

Publicaties Belgisch Staatsblad (BELGIAN_PUB)

Gecoördineerde statuten (STATUTE)

Jaarrekening NB (ANNUAL_ACCOUNTS)
Ontvangstbevestiging - Bedrijfsvoorheffing

Herinneringsbrief - Verificatie van de omzet (FI_VAT_PDPDREM3)

Overeenkomst betalingsplan (PRFIRSTF1PPAGRE)

Kennisgeving van boete (BIZ279F2_RLE)

Betalingsbericht (F1PAYREQ_PRO)

Herinnering (PIPMDECX)

Betalingsherinnering (IIFIRSTF1REMIND)

Controleverslag (UTGD)

Controleverslag inkomstenbelasting

Bericht m.b.t. vennootschapsbelasting

Bericht inning en invordering (OTHER_DOCUMENTS_AT_DISPOSAL)

Wijziging indieningsplicht BTW (FI_VAT_PDPDREM1)

Huurcontract - onderneming (COMPANY_CONTRACT)

Aanslagbiljet administratieve boete vennootschapsbelasting

aanslagbiljet administratieve boete

Klacht: beslissing

Brief betreffende een bankrekening

Strafboetes: laatste herinnering vóór gerechtelijke stappen

Bericht van toewijzing van een teruggave

Brief voor het starten van een activiteit

Brief voor het beëindigen van een activiteit

Bestand geüpload naar MyMinFin, antwoordformulier (IT_SOH_MMFFREED)

Herinnering Biztax 14 dagen voor het indienen (PHBVENSX)

Boete voor te laat indienen Ven. B. (BIZ279F2_RCORP)

Administratieve boete (PBAMBSOC)

Kennisgeving van boete (BIZ279F2_RLE)


De codes tussen haakjes zijn de bijbehorende codes bij gebruik van integratie met externe software. Neem de () NIET op in de code.


Uitzonderingen

Bezwaarschrift (FIFINALCPLTDOC) : 1 code voor ondernemingen en burgers.

Was dit een antwoord op uw vraag?