Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία οι υπηρεσίες:

α) Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας,

β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας,

γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει),

και δ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/23824/23.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

Η χρέωσή τους στους οικιακούς πελάτες είναι κλιμακωτή και γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:

ΥΚΩ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh]

Οι παροχές με ΚΟΤ εντός ορίου απαλλάσσονται από την χρέωση ΥΚΩ. Σε περίπτωση υπέρβασης, το κλιμάκιο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση καθορίζεται βάσει της συνολικής κατανάλωσης. Περιπτώσεις υπέρβασης σε ΚΟΤ, με μηδενική απόδοση έκπτωσης ΚΟΤ, χρεώνονται σύμφωνα με το κανονικό οικιακό πρόγραμμα.

Η ανάλυση της χρέωσης απεικονίζεται στο λογαριασμό της WATT+VOLT στη 2η σελίδα στο πεδίο

Παράδειγμα: Οικιακός πελάτης με Σ.Ι. 8kVA με κατανάλωση 499kWh σε 123 ημέρες.

Σε περιπτώσεις οικιακών τιμολογίων με περισσότερες σειρές ανάλυσης στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας η ανάλυση μπορεί να μεταφερθεί στη 4η σελίδα του λογαριασμού.

Μπορείς να δεις αναλυτικά όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις εδώ αλλά και στην επίσημη σελίδα της ΡΑΕ

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;