Οι τόκοι υπερημερίας επιβαρύνουν τον λογαριασμό που δεν έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα.


Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:

Τόκος Υπερημερίας [€] = Ανεξόφλητο Υπόλοιπο [€] x Επιτόκιο Υπερημερίας [%] x Ημέρες Καθυστέρησης / 360

  • Χαρτόσημο [€] = Τόκος Υπερημερίας [€] x Ποσοστό Χαρτοσήμου [%]

  • Υπέρ ΟΓΑ [%] = Χαρτόσημο [%] x Ποσοστό ΟΓΑ [%]

  • Το επιτόκιο υπερημερίας είναι 7,25%, το ποσοστό χαρτοσήμου 3% και το ποσοστό ΟΓΑ 20%.

  • Ως ανεξόφλητο υπόλοιπο λαμβάνεται μόνο η αξία ενέργειας.

  • Σε χρεώσεις υπέρ Δήμων και παλιούς τόκους δεν εφαρμόζεται τόκος υπερημερίας.

Οι ημέρες καθυστέρησης υπολογίζονται από τη λήξη του Λογαριασμού που δημιουργήθηκε το υπόλοιπο. Αν το υπόλοιπο αφορά παλιό Λογαριασμό, οι ημέρες καθυστέρησης υπολογίζονται από την τελευταία φορά που τοκίστηκε.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;