Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις εγκρίνονται με Υπουργική Απόφαση ή απόφαση της ΡΑΕ και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Βάσει των Ν. 4001/11 και 3426/05, όπως ισχύουν σήμερα, και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων πάνω στα έντυπα των Λογαριασμών Κατανάλωσης ρεύματος.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν:


Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΧΧΣΜ)

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και αποδίδεται στον ΑΔΜΗΕ. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

ΧΧΣ = [ΜΧΙ (€/kVA) x ΣΙ (kVA) x ΔΚ (Ημέρες) /365] + [Κατανάλωση (kWh) x MXΕ (€/kWh)]

όπου:

· ΜΧΙ: η Μοναδιαία Χρέωση Ισχύος ανάλογα με τον τύπο τιμολογίου

· ΣΙ: η Συμφωνημένη Ισχύς της Παροχής, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης της εγκατάστασης με το Δίκτυο

· ΔΚ: ο αριθμός ημερών του Διαστήματος Κατανάλωσης

· Κατανάλωση: η καταμετρηθείσα ενέργεια που απορροφά η Παροχή από το Δίκτυο κατά το συγκεκριμένο Διάστημα Κατανάλωσης

· MXΕ: η Μοναδιαία Χρέωση Ενέργειας ανάλογα με τον τύπο τιμολογίου


Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΧΧΔΔ)

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής και αποδίδεται στο ΔΕΔΔΗΕ.

Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ (85kVA και άνω), στη μεταβλητή χρέωση υπεισέρχεται ο συντελεστής ισχύος (συνφ).

Για τους λοιπούς πελάτες, ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ = 1).

ΧΧΔΔ = [ΜΧΙ (€/kVA) x ΣΙ (kVA) x ΔΚ (Ημέρες) /365] + [Κατανάλωση (kWh) x MXΕ (€/kWh)/συνφ)]

όπου:

· ΜΧΙ: η Μοναδιαία Χρέωση Ισχύος ανάλογα με τον τύπο τιμολογίου

· ΣΙ: η Συμφωνημένη Ισχύς της Παροχής, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης της εγκατάστασης με το Δίκτυο

· ΔΚ: ο αριθμός ημερών του Διαστήματος Κατανάλωσης

· Κατανάλωση: η καταμετρηθείσα ενέργεια που απορροφά η Παροχή από το Δίκτυο κατά το συγκεκριμένο Διάστημα Κατανάλωσης

· MXΕ: η Μοναδιαία Χρέωση Ενέργειας ανάλογα με τον τύπο τιμολογίου


Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς (ΛΕΣΜ)

Αποτελούν χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς.

ΛΕΣΜ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh]


Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ)

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία οι υπηρεσίες:

α) Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας,

β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας,

γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει),

και δ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/23824/23.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

Η χρέωσή τους στους οικιακούς πελάτες είναι κλιμακωτή και γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:

ΥΚΩ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh]


Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 3 του Ν. 4062/2012 το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ μετονομάστηκε σε Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που πληρώνονται οι παραγωγοί αυτοί και της Οριακής Τιμής Συστήματος που προκύπτει από την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Αποτελεί τη συνεισφορά όλων των πολιτών στην προώθηση της «πράσινης ενέργειας».

Ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ γίνεται ως εξής:

ΕΤΜΕΑΡ = Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh) x Ενεργός Ενέργεια (kWh)

Το ΕΤΜΕΑΡ για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες ισούται με 0,017€/kWh, ενώ για τους οικιακούς πελάτες ισούται με 0,02267€/kWh.

*Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου για παροχές που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προσαρμόζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Για καταναλώσεις ενέργειας από 1/1/2018, στις περιπτώσεις όπου η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης ΧΤ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας των ΥΚΩ.

Οι παροχές με ΚΟΤ εντός ορίου απαλλάσσονται από την χρέωση ΥΚΩ. Σε περίπτωση υπέρβασης, το κλιμάκιο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση καθορίζεται βάσει της συνολικής κατανάλωσης. Περιπτώσεις υπέρβασης σε ΚΟΤ, με μηδενική απόδοση έκπτωσης ΚΟΤ, χρεώνονται σύμφωνα με το κανονικό οικιακό πρόγραμμα.


Η ανάλυση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων απεικονίζεται στο λογαριασμό της WATT+VOLT στη 2η σελίδα.

Σε περιπτώσεις οικιακών τιμολογίων με περισσότερες σειρές ανάλυσης στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας η ανάλυση μπορεί να μεταφερθεί στη 4η σελίδα του λογαριασμού.

Οι χρεώσεις είναι αναρτημένες στη σελίδα της ΡΑΕ και μπορείς να τις εντοπίσεις εδω

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;