Χρεώσεις λογαριασμού
Customer Care avatar
1 συντάκτης17 άρθρα
Επεξήγηση πεδίων στον λογαριασμό μου
Θα έχω έκπτωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;
Ανάλυση τρόπου υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων
Περίοδος κατανάλωσης στον λογαριασμό
Τι αφορά και πως υπολογίζεται η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΧΧΣΜ);
Τι αφορά και πως υπολογίζεται η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΧΧΔΔ);
Τι αφορούν και πως υπολογίζονται οι Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς (ΛΕΣΜ) ;
Τι αφορούν και πως υπολογίζονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) ;
Τι αφορά και πως υπολογίζεται το Ειδικό Τέλος 5‰;
Τι αφορά και πως υπολογίζεται το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ;
Τι αφορά και πως υπολογίζεται ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης - ΕΦΚ
Γιατί πληρώνουμε Δημοτικά τέλη και φόρους στον λογαριασμό μας;
Πώς μπορώ να διορθώσω τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου;
Πόσο χρεώνομαι την ΕΡΤ;
Τι αφορά η χρέωση για τις εκπομπές CO2 και πως υπολογίζεται;
Καταβολή εγγύησης
Τι είναι οι τόκοι υπερημερίας και πότε προκύπτουν;