Senest opdateret 07. nov. 2022

0 Oversigt

 1. Vilkår og betingelser

 2. Din konto

 3. Udelukkelse fra spil

 4. Indbetalinger på spilkontoen

 5. Gevinster

 6. Udbetalinger

 7. Frivillig lukning af spilkonto

 8. Inaktive spilkonti

 9. Din brug af Rød25

 10. Klager

 11. Ansvarsbegrænsning

 12. Bekæmpelse af hvidvaskning

 13. Misligholdelse

 14. 25Syvs opsigelse

 15. Personoplysninger

 16. Immaterialle rettigheder

 17. Overdragelse

 18. Live Casino

 19. Sikkerhed


1 Vilkår og betingelser

1.1 Al brug af tjenesten Rød25 sker i henhold til disse vilkår og betingelser (herefter samlet ”Vilkårene”), som du i forbindelse med din oprettelse af en spilkonto på Rød25 accepterer. Vilkårene udgør en bindende aftale mellem dig og Rød25 uanset, hvilken af 25Syvs platforme, som du anvender Rød25 igennem.

1.2 Rød25 er et brand, som opereres af 25Syv A/S, CVR-nr. 30897765, Mariane Thomsens Gade 2F, 2, 8000 Aarhus C. (”herefter 25Syv”), der er indehaver af spilletilladelser til udbud af væddemål og onlinekasino i Danmark og Gørnland. Som indehaver af spilletilladelser er 25Syv underlagt tilsyn af Spillemyndigheden, der er en selvstændig instans under Skat, som er ansvarlig for kontrol og udstedelse af spilletilladelser i Danmark og Grønland.

1.3 Foruden Vilkårene kan der gælde specifikke regler og vilkår for de individuelle spil, samt tilbud og kampagner, der måtte blive udbudt på Rød25. Sådanne regler og vilkår vil blive præsenteret for dig i forbindelse med de konkrete spil, tilbud og kampagner, eller på anden vis blive formidlet til dig.

1.4 25Syv kan løbende foretage ændringer på tjenesten Rød25, herunder men ikke begrænset til ændringer i de spil, tilbud og andre ydelser og services, der udbydes fra tjenesten, samt til tjenestens funktionalitet.

1.5 25Syv kan fra tid til anden foretage ændringer i Vilkårene. Sådanne ændringer vil som udgangspunkt ikke blive varslet til kunderne. Du kan imidlertid altid finde den gældende version af Vilkårene på Rød25. Eventuelle ændringer i vilkårene påvirker ikke igangværende spil, som du måtte have placeret. De påvirker heller ikke betingelserne for din spilkonto, medmindre du accepterer den nyeste version af Vilkårene. Bemærk dog, at 25Syv kan betinge placeringen af nye spil på Rød25 af, at du accepterer den nyeste version af Vilkårene.


2 Din spilkonto på Rød25

2.1 For at kunne deltage i spil om rigtige penge på Rød25 skal du først åbne en Rød25 spilkonto og sætte penge ind på spilkontoen som beskrevet i de følgende afsnit.

2.2 Du skal være over 18 år og bosiddende i Danmark for åbne en spilkonto og deltage i spil på Rød25. Desuden må du ikke være umyndiggjort, sat under værgemål eller være erklæret personlig konkurs. Du kan ikke åbne en spilkonto, hvis du har udelukket dig selv fra spil hos 25Syv eller via Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS).

2.3 Du må kun have én spilkonto på Rød25. Hvis du åbner eller forsøger at åbne mere end én spilkonto, betragtes det som misligholdelse, der blandt andet vil berettige 25Syv til at suspendere eller lukke dine spilkonti, jf. punkt 13. Hvis du opdager, at du på grund af en fejl har mere end én spilkonto, eksempelvis under forskellige navne, skal du omgående underrette 25Syv herom.

2.4 Du anmoder om at åbne en spilkonto på Rød25 ved på tjenesten at trykke på ”Opret”, logge ind med en digital signatur (NemID) og udfylde tilmeldingsformularen. Du vil herefter skulle acceptere Vilkårene for at afslutte din anmodning.

2.5 De oplysninger, som du giver 25Syv, og som derfor registreres om dig, herunder navn, adresse, CPR-nummer (eller lignende identifikationsnummer) og andre kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, bopæl samt relevante betalingsoplysninger, skal til enhver tid være opdaterede og korrekte. Det er alene dit ansvar at sikre, at de oplysninger, som du har afgivet, og der er registret af 25Syv om dig, er opdaterede og korrekte.

2.6 Indtil du har givet 25Syv de oplysninger, der er oplistet i punkt 2.5, og disse er godkendt af 25Syv, kan du alene åbne en midlertidig spilkonto på Rød25. Fra en midlertidig spilkonto kan der ikke foretages udbetalinger, og der kan højest indsættes DKK 10.000.

2.7 Viser det sig, at de oplysninger, som du har afgivet, er urigtige, eller har 25Syv sendt dig en anmodning om dokumentation for oplysninger, som du har afgivet, og opfylder du ikke sådan en anmodning indenfor 30 dage, vil den midlertidige spilkonto blive lukket. Dette vil betyde, at kun eventuelle resterende indsatte midler på spilkontoen vil blive tilbageført til dig. Eventuelle vundne gevinster tilfalder 25Syv.

2.8 25Syv forbeholder sig ret til at afvise at åbne en spilkonto på Rød25 til en kunde.

2.9 I forbindelse med oprettelsen af din spilkonto skal du vælge et personligt brugernavn og kodeord. Det er ikke muligt senere at ændre brugernavnet. På en midlertidig spilkonto, jf. ovenfor punkt 2.6, kan du logge ind på Rød25 med dit brugernavn og kode. Når du har fået din endelige spilkonto, skal login på Rød25 ske ved brug af digital signatur (NemID).

2.10 25Syv kan på eget initiativ enten på egen hånd eller via tredjemand til enhver tid foretage kontrol af identiteten af de kunder, som åbner en spilkonto på Rød25. Du skal desuden være opmærksom på, at 25Syv til enhver tid kan forlange, at du fremsender yderligere dokumentation for, at oplysninger, som du har afgivet, er korrekte. Såfremt 25Syv konstaterer, at du har afgivet urigtige oplysninger, undladt at opdatere dine oplysninger eller ikke fyldestgørende har opfyldt en anmodning fra 25Syv om fremsendelse af yderligere dokumentation, kan 25Syv suspendere eller lukke din spilkonto, jf. punkt 13.

2.11 Det er dit ansvar at sikre, at loginoplysningerne til din spilkonto på Rød25 opbevares sikkert. Du må ikke videregive dine loginoplysninger til andre. 25Syv er ikke ansvarlig for andres misbrug af din spilkonto af tredjemand, hvis dette skyldes at du forsætligt eller uagtsomt har ladet tredjemand få adgang til dine loginoplysninger. Såfremt du måtte få mistanke om, at tredjemand har fået adgang til loginoplysningerne til din spilkonto på Rød25 skal du underrette 25Syvs kundeservice straks.

2.12 I forbindelse med oprettelsen af din spilkonto skal du fastsætte en beløbsgrænse for, hvor meget du kan indbetale på din spilkonto af gangen. Du kan vælge om indbetalingsgrænsen skal være daglig, ugentlig eller månedlig. Du kan efterfølgende til enhver tid anmode om en forhøjelse af den fastsatte indbetalingsgrænse. Dette kan du gøre under dine kontoindstillinger i øverste højre hjørne, når du er logget ind på Rød25. En anmodning om forhøjelse af din indbetalingsgrænse træder først i kraft 24 timer efter din anmodning, mens en anmodning om at sænke din indbetalingsgrænse træder i kraft med det samme.

2.13 25Syv er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre den indbetalingsgrænse, som du har fastsat. Tilsvarende er 25Syv berettiget til at sætte grænser for, hvor meget du kan spille for på Rød25 og/eller 25Syvs øvrige tjenester per spil eller dagligt, ugentlig eller månedligt.

2.14 Du må ikke overføre penge fra din spilkonto til andre spillere eller modtage overførsler af penge fra andre spillere til din spilkonto.

2.15 Der tildeles ikke renter på din spilkonto.


3 Udelukkelse fra spil

3.1 Du kan til enhver tid vælge at udelukke dig selv fra at kun spille på Rød25 og 25Syvs øvrige tjenester ved at gå ind under menuen ”Selvudelukkelse” på dine spilkonto. Du har også mulighed for via Spillemyndigheden at udelukke dig selv fra spil hos alle spiludbydere med dansk spilletilladelse. I begge tilfælde kan en udelukkelse være enten midlertidig eller permanent. Uanset hvilken udelukkelsesmetode du vælger, kan du ikke, mens du er udelukket, åbne eller benytte din spilkonto på Rød25. De forskellige muligheder for udelukkelse er nærmere forklaret nedenfor.

3.2 Permanent udelukkelse ved 25Syv
Vælger du en permanent udelukkes fra 25Syvs spil lukkes din spilkonto hos Rød25, samt eventuelle spilkonti du måtte have på andre af 25Syvss tjenester, permanent, og dit kundeforhold hos 25Syv afsluttes. Du kan ikke tilmelde dig som kunde på 25Syvs tjenester igen før tidligst 1 år efter, at dine spilkonti hos 25Syv blev lukket. Såfremt der ved lukningen af spilkontoen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse spil blive stående. De midler, der eventuelt indestår efter afslutningen af sådanne spil, vil blive udbetalt i overensstemmelse med punkt 6.

3.3 Midlertidig udelukkelse ved 25Syv
Hvis du vælger en midlertidig udelukkelse fra 25Syvs spil, skal du beslutte dig for varigheden heraf. Du kan vælge mellem en kort afkølingsperiode på 24 timer, eller en egentlig midlertidig udelukkelse af enten 1, 2, 3 eller 6 måneders varighed. Hvis du ønsker en anden varighed af den midlertidige udelukkelse, kan du kontakte 25Syvs kundeservice. Bemærk dog at udelukkelsen skal være på minimum 1 måned. I udelukkelsesperioden vil din spilkonto være deaktiveret, så du ikke kan tilgå den. Ønsker du i udelukkelsesperioden midler fra spilkontoen udbetalt bedes du rette henvendelse til 25Syvs kundeservice.

3.4 Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

I forbindelse med, eller i stedet for, en midlertidig eller permanent udelukkelse fra 25Syvs spil, kan du også vælge at udelukke dig selv fra spil hos alle spiludbydere med dansk spilletilladelse. Dette sker ved registrering i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere, der populært blot kaldes ROFUS. En sådan udelukkelse fra al spil i Danmark kan også være enten midlertidig eller permanent alt efter, hvad du ønsker. Yderligere oplysninger om det ROFUS kan du finde via dette link.

3.5 Ønsker du at teste dine spillevaner, eller ønsker du hjælp til at overvinde spilleafhængighed, anbefaler vi, at du besøger hjemmesiden StopSpillet på dette link.


4 Indbetalinger på spilkontoen

4.1 Alle betalinger til din spilkonto på Rød25 sker til 25Syv, som defineret i indledningen af Vilkårene.

4.2 Alle oplysninger, som er nødvendige til indbetaling af beløb på din spilkonto, fremgår af menuerne "Min konto" og "Indbetaling" på Rød25. Afhængigt af indbetalingsmetoden, som du vælger, kan indbetalingerne være pålagt gebyrer. Aktuelle gebyrer for indbetalinger fremgår af menuerne "Min konto" og "Indbetaling" for hver indbetalingsmetode. Det bemærkes, at din bank herudover uafhængigt kan opkræve gebyrer for indbetalinger.

4.3 25Syv kan til enhver tid forlange dokumenter til bekræftelse af din identitet, berettigelse til at anvende et særligt kredit- eller hævekort og/eller øvrige forhold, før en indbetaling gennemføres.

4.4 25Syv yder ikke kredit og accepterer ikke kontante betalinger.

4.5 Det er kun muligt at indbetale og spille på Rød25 i danske kroner.

4.6 Du må alene fortage indbetalinger med dine egne kredit- eller hævekort eller via din personlige bankkonto. Indbetalingerne skal formidles via en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalinger udbydes lovligt her i landet.

4.7 Ved brug af kredit- eller hævekort til indbetaling af et beløb til din spilkonto gennemføres indbetalingen først, når 25Syv fra din bank har modtaget godkendelse af indbetalingen og autorisationskode. I modsat fald krediteres din spilkonto ikke med beløbet.

4.8 Rød25 forbeholder sig ret til at nægte at acceptere en konkret indbetaling uanset årsag. Det bemærkes desuden, at indbetalinger kan blive helt og/eller delvist nægtet på grund af sikkerhedssystemer hos et pengeinstitut eller en betalingsserviceudbyder. 25Syvs medarbejdere administrerer ikke de pågældende systemer, ligesom de ikke har kendskab til årsagerne til, at en indbetaling måtte blive nægtet.

4.9 Du kan kun deltage i et spil for rigtige penge på Rød25, hvis du har penge nok på din spilkonto hertil.

4.10 Hvis 25Syv ved en fejl krediterer et beløb, som ikke tilkommer dig, til din spilkonto, uanset årsag, opnår du ingen ret til beløbet. 25Syv er berettiget til at trække beløbet fra din spilkonto, så snart 25Syv bliver opmærksom på fejlen. Hvis du, inden 25Syv er blevet bekendt med fejlen, har udbetalt beløb fra din spilkonto, så der ikke er midler nok på spilkontoen til, at 25Syv kan trække det fejlagtigt krediterede beløb fra spilkontoen, vil 25Syv sende dig en opkrævning på det manglende beløb. Bliver du selv opmærksom på, at der er blev indsat eller overført midler til din spilkonto ved en fejl, eller som du ikke kender til, skal du straks orientere 25Syvs kundeservice herom.


5 Gevinster

5.1 En eventuel gevinst fra et spil, som du har deltaget i, og som du har vundet, sættes ind på din spilkonto umiddelbart efter, at spillet er afgjort og udfaldet står klart.

5.2 Alle gevinster, der vindes på Rød25, er skattefrie for spillerne.

5.3 Spilsystemet kan midlertidigt suspendere en jackpot, på en spilleautomat, hvis vedligeholdelsen af Spilsystemet kræver det. Ydermere kan jackpotpuljer tages ned, for derefter at blive overført til en jackpotpulje, på en anden spilleautomat, hvis der skulle være mangel på aktivitet i det givne jackpotspil, eller hvis der skulle være andre forhold, som Rød25 efter eget skøn anser som nødvendige. Spilsystemet vil aldrig forringe den samlede jackpotpulje, uden at en bruger har vundet præmien.


6 Udbetalinger

6.1 Du kan til enhver tid på Rød25 anmode om at få indeståendet på din spilkonto udbetalt. Det gælder dog ikke beløb på din spilkonto, der hidrører bonusser eller andre salgsfremmende foranstaltninger, der gælder gennemspilskrav eller andre krav til fritspilning af, før de kan udbetales, som endnu ikke er opfyldt.

6.2 Anmodning om udbetaling fra din spilkonto skal ske via spilkontoen. 25Syv accepterer ikke anmodninger om udbetaling, der indgives på anden vis, eksempelvis via telefon, livechat eller e-mail. Medarbejdere hos 25Syv er ikke bemyndiget til at fravige disse regler.

6.3 Af sikkerhedshensyn kan du inden for en periode af 24 timer som udgangspunkt højest anmode om udbetaling af DKK 100.000 fra din spilkonto. Har du behov for at få udbetalt et større beløb, beder vi dig kontakt 25Syvs kundeservice.

6.4 25Syv kan til enhver tid forlange dokumenter til bekræftelse af din identitet, berettigelse til at anvende et særligt kredit- eller hævekort og/eller øvrige forhold, før en udbetaling gennemføres.

6.5 Udbetalinger fra 25Syv vil altid ske til din NemKonto.

6.6 Såfremt du ønsker at hæve penge fra din konto, før de indbetalte penge har været omsat på Rød25 minimum én gang, vil der ved udbetalingen blive pålagt et gebyr på 5% på af beløbet, som udbetales.


7 Frivillig lukning af spilkonto

7.1 Du kan til enhver tid lukke din spilkonto på Rød25. Ved lukning af din spilkonto udbetaler 25Syv hurtigst muligt indeståendet på din spilkonto til dig i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor. Udbetalingen sker dog senest 5 arbejdsdage efter lukningen af din spilkonto. Såfremt der ved lukningen af spilkontoen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse spil blive stående. De midler der eventuelt indestår efter afslutningen af sådanne spil vil blive udbetalt i overensstemmelse med ovestående.

7.2 25Syv forbeholder sig ret til at tilbageholde og fjerne en bonus, som du er blevet tildelt, hvis denne bonus ikke anvendes inden 60 dage fra datoen, hvor den blev tildelt.


8 Inaktive spilkonti

8.1 En inaktiv spilkonto er en spilkonto, hvorpå der ikke er registreret nogen former for log-ind/ud i en periode på minimum 12 måneder.

8.2 En inaktiv spilkonto, hvorpå der ikke er registreret nogen former for aktivitet, indenfor de seneste 5 år, vil automatisk blive lukket og slettet. De midler, der eventuelt indestår efter sletningen af sådanne konti, vil blive udbetalt i overensstemmelse med punkt 6.


9 Din brug af Rød25

9.1 Du må kun bruge Rød25 og din spilkonto med henblik på deltagelse i spil på Rød25 og ikke med andre formål for øje. Særligt er det ikke tilladt til at bruge Rød25 eller din spilkonto til ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

9.2 Du er alene berettiget til at deltage i spillene på egne vegne og kun i privat øjemed med et fritids- og underholdningsformål for øje.

9.3 Alle spil, der placeres er bindende, og der gælder ikke nogen fortrydelsesret.

9.4 25Syv tolerer ikke snyd, svigagtig adfærd, bedrageri eller lignende utilbørlig adfærd, som 25Syv vurderer, at der strider mod formålet med spillene, i forbindelse med spil på Rød25, uanset om det er i forhold til 25Syv eller andre kunder. Handlinger i strid med ovenstående vil eksempelvis kunne være:

 • Aftalt spil mellem kunder,

 • Matchfixing;

 • Brug af software eller hardware, der hacker eller på anden vis bryder ind i andre kunders spilkonti, i tjenesten Rød25 eller 25Syv’s IT-systemer,

 • Brug af software eller hardware, som giver kunden en urimelig fordel i spillene;

 • Spil på væddemålsspil fra personer, der er ansat i betting branchen;

 • Misbrug af insider-viden eller forsøg på odds-manipulation;

 • Spil mod kunden selv;

 • Aggressiv eller truende adfærd overfor andre kunder, 25Syv eller 25Syvs samarbejdspartnere;

 • Uautoriserede syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere.

Alle overtrædelser, forsøg på overtrædelser og/eller opfordringer til overtrædelser af ovenstående skal anses for misligholdelse fra kundens side og kan medføre suspension eller lukning af kundens spilkonto, jf. punkt 13.

9.5 Kundernes deltagelse i spil på Rød25 overvåges af 25Syv ved brug af en række manuelle såvel som automatiske værktøjer, så alle kunder kan være sikre på, at de spiller i et fair miljø.

9.6 Påbegyndte spil som ikke kan resulteres, grundet en fejl i 25Syvs computersystem eller systemerne hos en af vores underleverandører, vil blive refunderet med det beløb der er satset i spillet. Dette gøres enten ved at kreditere beløbet på kundens konto hos 25Syv eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til kunden på en godkendt måde.


10 Klager

10.1 Hvis du har en klage over Rød25, kan du sende en e-mail til kundesupport på support@Rød25.dk. Klagen skal indeholde oplysninger om din identitet og der skal gives en tydelig begrundelse for din klage. Såfremt dette ikke overholdes, kan 25Syv afvise at behandle din klage.

10.2 25Syv bestræber sig på, at behandle alle klager hurtigst muligt. Hvis 25Syv ikke har afgjort klagen inden for 14 dage, vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen.

10.3 Klager i relation til Rød25 eller tjenestens spil kan desuden indgives til Center for Klageløsning ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. Klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr.


11 Ansvarsbegrænsning

11.1 Du tilgår Rød25 og deltager i spil på egen risiko.

11.2 Rød25 og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte, herunder for, at tjenesten eller den software, der anvendes herpå er egnet til formålet, er uden fejl, eller kan tilgås uden afbrydelse.

11.3 25Syv kan ikke holdes ansvarlig for spil, der ikke kan gennemføres som følge af fejl i 25Syvs eller kundens IT-systemer eller fejl i eller afbrydelse af internetforbindelsen til/fra Rød25.


12 Bekæmpelse af hvidvask

12.1 25Syv overholder den danske lov om bekæmpelse af hvidvask af penge og tilhørende bestemmelser. 25Syv skal rapportere mistænkelige transaktioner, der foretages via Rød25, til de relevante myndigheder i Danmark.

12.2 Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter vedrørende et spil på Rød25, skal du straks rapportere det til 25Syv.


13 Misligholdelse

13.1 Hvis du overtræder Vilkårene, andre regler eller betingelser på Rød25, eller gældende lovgivning, eller 25Syv har rimelig grund til at mistænke dig for, at du har gjort det, forbeholder 25Syv sig ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser, herunder men ikke begrænset til efter eget valg, at:

 • Blokere eller begrænse indskudsmulighederne på din spilkonto,

 • Annullere afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler, der relaterer sig til overtrædelsen;

 • Suspendere eller lukke din spilkonto, samt eventuelle spilkonti, som du måtte have på 25Syvs andre tjenester;

 • Tilbageholde midler på din spilkonto, hvis 25Syv har mistanke om overtrædelse af hvidvasklovgivningen; og/eller

 • Tilbageholde midler på dine spilkonto til dækning af skade og/eller tab hos 25Syv eller andre kunder forårsaget af dig.

13.2 Du anerkender, at 25Syv træffer den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt Vilkårene, andre regler eller betingelser på Rød25, eller gældende lovgivning, herunder om det er sket på en måde, der kan føre til, at 25Syv begrænser, suspenderer eller lukker din konto25Syv er ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab som følge af suspendering eller lukning af spilkontoen.

13.3 Hvis din konto suspenderes træffer 25Syv inden for rimelig tid beslutning om, hvorvidt spilkontoen skal lukkes permanent, og du underrettes om den endelige beslutning. Såfremt der ved suspenderingen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse stå ved magt og gælde som ellers. Kopi af 25Syvs afgørelse vil desuden blive sendt til Spillemyndigheden.

13.4 Ved lukning af din spilkonto udbetaler 25Syv hurtigst muligt indeståendet på din spilkonto til dig i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor. Udbetalingen sker dog senest 5 arbejdsdage efter lukningen af din spilkonto. 25Syv vil ikke foretage udbetaling, hvis der i overensstemmelse med Vilkårene er grundlag for at tilbageholde midlerne på din spilkonto. Såfremt der ved lukningen af spilkontoen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse blive annulleret og indskuddene, som du måtte have betalt hertil, vil blive tilbageført til spilkontoen.

13.5 25Syv kan til enhver tid trække et bonustilbud tilbage og/eller tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra din spilkonto. hvis du ifølge 25Syv har misligholdt eller misbrugt det eller de pågældende bonustilbud. Endvidere forbeholder 25Syv sig ret til i sådanne tilfælde at udelukke dig fra at modtage bonustilbud i fremtiden.


14 25Syvs opsigelse

14.1 25Syv er til enhver tid berettiget til efter eget skøn at opsige kundeforholdet og lukke din spilkonto med et rimeligt varsel, der dog ikke kan være under 14 dage. En kopi af beslutningen om at opsige kundeforholdet vil blive sendt til Spillemyndigheden.

14.2 25Syv forbeholder sig i øvrigt ret til at suspendere eller lukke en kundes spilkonto straks, hvis 25Syv vurderer, at kundens spilmønster har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd. Hvis spilkonto suspenderes, vil dette ske i overensstemmelse med proceduren i punkt 13.3. En eventuel lukning af spilkonto vil ske i overensstemmelse med punkt 14.3.

14.3 Ved lukning af din spilkonto udbetaler 25Syv hurtigst muligt indeståendet på din spilkonto til dig i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor. Udbetalingen sker dog senest 5 arbejdsdage efter lukningen af din spilkonto. Såfremt der ved lukningen af spilkontoen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse spil blive stående. De midler der eventuelt indestår efter afslutningen af sådanne spil vil blive udbetalt i overensstemmelse med ovestående.


15 Personoplysninger

15.1 25Syv overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Der henvises til 25Syvs persondatapolitik og cookiepolitik.


16 Immaterielle rettigheder

16.1 25Syv eller dets koncernselskaber er indehavere af alle rettigheder til navnene 25Syv, Rød25 og Spilklub25 samt Rød25-logoet, og disse rettigheder må ikke bruges uden tilladelse.

16.2 25Syv er indehaver eller licenstager af alle rettigheder, inklusive ophavsrettigheder, til tjenesten Rød25 og al indhold herpå, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, HTML-kode, softwarekode, teknologi og forretningssystemer. Du er alene berettiget til at anvende Rød25 og disse rettigheder i overensstemmelse med Vilkårene og i henhold til gældende lovgivning, regler og bestemmelser.


17 Overdragelse

17.1 25Syv forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde overføre kundeforholdet til tredjemand i forbindelse med en overdragelse af alle eller størstedelen af 25Syvs aktiver eller 25Syvs aktiver i relation til Rød25.


18 Live Casino

18.1 Alle regler og vilkår for live casino findes i live casino lobbyen. Vælg hjælp funktionen inde i live casino lobbyen for at se disse.


19 Sikkerhed

19.1 Rød25 opretholder streng fortrolighed vedrørende alle relationer til en Kontoindehaver. Data vil alene blive offentliggjort, hvis dette påkræves af Myndighederne, en dommer eller en anden offentlig instans. I tilfælde af, at en Kontoindehaver har overtrådt Rød25 reglerne, kan data offentliggøres til tredjemand med henblik på efterforskning.

19.2 En indehaver af en permanent Rød25 konto skal logge ind ved brug af vedkommendes personlige NemID. Det er Kontoindehaverens ansvar ikke at dele disse oplysninger med en tredjemand. Har kontoindehaver grund til, at tro på, at en tredjepart har fået adgang hertil skal de straks kontakte Rød25 kundeservice.

19.3 Internetkommunikation mellem kunde og udbyder opbevares af sikkerheds og regnskabsmæssige grunde.

19.4 Indbetalinger fra kort kan til enhver tid blive helt og/eller delvist nægtet pga. sikkerhedssystemer, der administreres i samarbejde med en PSP og/eller et Pengeinstitut. Rød25 medarbejdere administrerer ikke de pågældende systemer, ligesom de ikke har kendskab til årsagerne til, at en indbetaling måtte blive nægtet.

19.5 Rød25 skal tage alle rimelige skridt til at sikre, at Rød25s godkendte computersystem giver en kunde, der har fortaget en indsats, samt deltaget i et spil, der bliver afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller en fejl i kundens computersystem, der forhindrer kunden i at fortsætte spillet, mulighed for, efter genoprettelse af systemet, at genoptage sin deltagelse i det spil, der blev afbrudt, fra tidspunktet umiddelbart før afbrydelsen.

Hvis Rød25s computersystem ikke gør det muligt for kunden at fortsætte efter genoprettelse af systemet, hvor et spil er blevet afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller kundens computersystem, skal Rød25:

Sikre, at spillet afsluttes, eller refundere indsatsen til kunden ved at overføre beløbet til kundens Rød25 konto.

Hvis et spil påbegyndes, men mislykkes pga. en fejl i Rød25s computersystem, skal Rød25:

Refundere det beløb, der er satset i spillet, til kunden ved at kreditere beløbet på kundens konto hos Rød25 eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til kunden på en godkendt måde og, hvis kunden har en indtjent men ikke modtaget kredit på det tidspunkt, hvor spillet mislykkes, kreditere pengeværdien af kreditbeløbet på kundens konto eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, betale beløbet til kunden på en godkendt måde

Afholde sig fra at afvikle et yderligere spil, hvis der er sandsynlighed for, at spillet bliver berørt af samme fejl.

Således skal Rød25 ikke holdes ansvarlig for (dog ikke begrænset til):

 • Transmission, modtagelse af data eller oplysninger på nettet.

 • Alle funktionssvigt i netværket, der forhindrer afvikling af et spil.

 • Fejl i materiale i modtage- eller kommunikationskredsløb.

 • Tab af data.

 • Skade forårsaget af en virus, computerfejl eller teknisk fejl.

 • Beskadigelse af kundens materiale.

 • Fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget spilsystemet.

Fandt du dit svar?