Skip to main content
Prijsstrategieën op Marketplaces
Updated over a week ago

For English scroll down!

---------------------------------------

Gebruik jij je prijs om je winst op marktplaatsen te sturen?

95% van de verkopers doet dit niet; zij passen hun prijs niet of slechts eenmalig aan. Dit is zonde, want we zien dat verkopers die met een statische prijs werken, vaak meer dan 50% van hun potentieel aan winst per product mislopen.

Net zoals bij vliegtickets is het voor jou voordelig om de prijs af te laten hangen van schommelingen in de vraag en aan de kant van het aanbod.

  • Als er plotseling veel vraag is en weinig aanbod, dan moet de prijs omhoog.

  • Andersom moet de prijs omlaag bij veel aanbod en weinig vraag.

In deze video leggen we aan de hand van vijf prijsstrategieën uit hoe jij ervoor kunt zorgen dat je altijd de beste prijs hebt voor je producten:

  1. Wat moet je doen als je verlies lijdt op het verkopen van producten?

  2. Wat als de vraag plotseling toeneemt en de voorraad snel slinkt? (Klik hier)

  3. Hoe ga je om met het lanceren van nieuwe producten? (Klik hier)

  4. Hoe zorg je ervoor dat je altijd een stabiele winst maakt?

  5. Wat te doen bij producten waarvan de vraag plotseling afneemt?

We hebben tal van voorbeelden gezien waarbij de implementatie van de bovengenoemde regels een enorme boost (tot wel 80%) heeft gegeven aan de winst van verkopers. Het probleem was dat werken met een dynamische prijs vervolgens veel handmatige analyses vereist.

Om dit probleem op te lossen, hebben we bij FiveX een tool ontwikkeld die daarbij helpt. Deze tool heet de ProfitMAX Repricer! Bekijk de video hieronder voor meer informatie over de ProfitMAX Repricer.

Wil je gebruikmaken van de tool? Ga dan naar Automate en klik op ProfitMAX. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar jesse@fivex.com.

----------------------------

EN:

Do you use your price to steer your profits on marketplaces?

95% of sellers don’t do this; they either do not adjust their price or adjust it only once. This is a pity, as we see that sellers who work with a static price often miss out on more than 50% of their potential revenue and profit

Just like with airline tickets, it's advantageous for you to let the price depend on fluctuations in demand and on the supply side.

If there is suddenly a lot of demand and little supply, then the price should go up.

Conversely, the price should go down when there's a lot of supply and little demand.

In the video above, we explain through five pricing strategies how you can ensure you always have the best price for your products

1) What should you do if you're making a loss on selling products?

2) What if the demand suddenly increases and the stock quickly diminishes?

3) How do you deal with launching new products?

4) How can you ensure you always make a stable profit?

5) What to do with products where demand suddenly decreases?

We have seen numerous examples where the implementation of the aforementioned rules has given a huge boost (up to 80%) to the profit of sellers. The problem was that working with a dynamic price then required a lot of manual analysis.

To solve this problem, we have developed a tool at FiveX that helps with this. This tool is called the ProfitMAX Repricer! Watch the second video above for more information about the ProfitMAX Repricer.

Do you want to use the tool? Then go to Automate and click on ProfitMAX. Do you have questions? Then send an email to jesse@fivex.com.

Did this answer your question?