All Collections
คู่มือการนำเข้าเอกสารบน PEAK Account
การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ (Import Invoice) (IV007)
การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ (Import Invoice) (IV007)

Import Invoice (IV007)

Namwan Pataraporn avatar
Written by Namwan Pataraporn
Updated over a week ago

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้


วิธีที่ 1: การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม
วิธีที่ 2: การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างเอกสารหลายรายการ

ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบแจ้งหนี้ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้างเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1.4. ระบุรายละเอียดต่าง ๆ

 • ลำดับที่: เป็นลำดับที่ของเอกสารใบแจ้งหนี้หลักที่ไม่รวมรายการย่อย ซึ่งลำดับระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ

 • เลขที่เอกสาร: เป็นเลขที่เอกสารของใบแจ้งหนี้ซึ่งหากไม่กรอกระบบจะรันเลขที่ให้อัตโนมัติ แต่หากต้องการกำหนดเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้เองก็สามารถคีย์เลขที่เอกสารเองได้

 • วันที่เอกสาร: จะแสดงเป็นวันที่กดสร้างเอกสารซึ่ง Default เป็นวันที่ปัจจุบัน แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนวันที่ก็สามารถกำหนดเองได้เลย

 • ลูกค้า: ระบุผู้ติตด่อ

 • ออกใบกำกับภาษี: สามารถเลือกออกใบกำกับภาษีหรือไม่ออกใบกำกับภาษีได้

  • หากเลือก “ออกใบกำกับภาษี” เอกสารใบแจ้งหนี้จะเป็น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี

  • หากเลือก “ไม่ออกใบกำกับภาษี” เอกสารจะเป็น ใบแจ้งหนี้

 • ประเภทราคา : สามารถเลือกเป็นราคาแยกภาษีและราคารวมภาษีได้

ราคาแยกภาษี คือ ราคาขาย 100 บาท ลูกค้าต้องจ่ายเงิน 100 + ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% = 107 บาท โดยผู้ขายมีรายได้ 100 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 บาท
ราคารวมภาษี คือ ราคาขาย 100 บาท ลูกค้าชำระเงิน 100 แต่ผู้ขายได้รายได้ 93.46 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.54 บาท

 • สินค้า/บริการสำหรับการขาย : ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้

 • คำอธิบาย : จะดึงมาจากชื่อสินค้าที่สร้างไว้หน้าสินค้าและสามารถระบุคำอธิบายเพิ่มเติมที่ช่องนี้ได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร

 • จำนวน : ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

 • ราคา/หน่วย : ระบุราคาต่อหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

 • ส่วนลด/หน่วย : ระบุส่วนลดต่อหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

 • มูลค่าก่อนภาษี : มูลค่าก่อนบวก VAT 7% ช่องนี้ระบบจะคำนวนให้เอง

 • ภาษี : ระบุภาษีของสินค้าที่จะออกใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้ 3 อย่าง คือ 7% หรือ 0% หรือ ไม่มีภาษี

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้น ๆ

 • หัก ณ ที่จ่าย : ระบุภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

 • หมายเหตุ : หมายเหตุที่ต้องการระบุในเอกสาร

 • กลุ่มจัดประเภท : กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการทำรายงานใน PEAK Board (การนำเข้าเอกสาร ตอนนี้สามารถระบุได้เพียง 1 รายการ/เอกสารเท่านั้น)

สามารถกดเลื่อนเพื่อกรอกข้อมูลได้

** หมายเหตุ ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุมีดังนี้หากไม่ระบุระบบจะไม่ยอมให้ Import ข้อมูลเข้า

B วันที่เอกสาร
C, D, E ผู้รับเงิน/คู่ค้า
I สินค้า/บริการสำหรับขาย
K คำอธิบาย

 • เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเอกสารเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าช่องลำดับที่

 • กรณีต้องการเพิ่มเอกสารใบแจ้งหนี้ ให้กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร

 • กรณีใน 1 เอกสารใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อย

 • เมื่อกดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อยแล้ว จะมี Pop-Up ขึ้นเลือกลำดับของเอกสารที่ต้องการเพิ่มรายการย่อย

 • เมื่อเลือกลำดับรายการเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเพิ่มรายการ

จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 2

ระบบจะเเสดงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเพื่อกรอกรายการย่อยของเอกสารที่ 2

กรณีกดเพิ่มเอกสารหรือกดเพิ่มรายการย่อยเกินสามารถลบบรรทัดนั้นๆ ได้โดยการกดเครื่องหมายกากบาท (X) ตามตัวอย่างด้านล่าง

เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด

เมื่อกดสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว กระดิ่งทางมุมขวาบนจะแจ้งเตือนการ Import ใบแจ้งหนี้สามารถกดดูข้อมูลการนำเข้าได้ที่กระดิ่ง

เมื่อกดดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูการสร้างเอกสารได้โดยกดที่เลขที่เอกสาร

ตัวอย่างหน้าใบแจ้งหนี้

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel

ขั้นตอนที่ 2.1. กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มนำเข้าเอกสาร เลือก รูปแบบ PEAK

ขั้นตอนที่ 2.2. เลือกรายการที่นำเข้าเป็นใบแจ้งหนี้ >> กดปุ่ม ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)

ตัวอย่างฟอร์ม Excel

แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ก่อนกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูล (Save) ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2.4. นำไฟล์ Excel ที่บันทึก (Save) ไว้ ลากลงในระบบ หรือกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำเข้าไฟล์

– จบขั้นตอนการนำเข้าใบแจ้งหนี้ –

Did this answer your question?