:כדי לשלוח הודעה לכל האורחים בבת אחת לפני או אחרי האירוע
יש להיכנס לקלנדר
ללחוץ על האירוע הרצוי
 Send message to all guests מצד ימין, ללחוץ על

Did this answer your question?