My Experiences נכנסים ל
Edit בחוויה שרוצים לערוך, לוחצים
עורכים את הפרטים הרצויים ושומרים את השינויים


חשוב לזכור - הפרטים שאתם עורכים בחוויה יהיו תקפים לכל האירועים שכבר פתחתם. כלומר, אם שיניתם את שם החוויה או את התמונות, זה יופיע גם למי שכבר הזמין

שינויים במחיר, שעות האירוע, מספר אורחים ובוקינג דדליין יחולו רק על אירועים עתידיים ללא נרשמים
כדי לשנות את מספר האורחים, שעות האירוע, מספר האורחים ובוקינג דדליין באירועים עם נרשמים יש לערוך את האירוע דרך הקלנדר

Did this answer your question?