Alle samlinger
7. Fakturering
Opsætning
Håndtering af satser i TimeView
Håndtering af satser i TimeView
Opdateret over en uge siden

Satser skal sættes på den enkelte medarbejder!

For at kunne rette i satser skal man være medlem af brugergruppen: HR-Manager.

Når det er tilfældet kan man under den enkeltes medarbejders faktureringsfane se knappen:

Det er en forudsætning for at kunne ændre satserne - at denne knap er synlig når man har åbnet en medarbejder, og står på faktureringsfanen.

Når knappen aktiveres fremkommer følgende skærmbillede:

Popup vinduet har tre hovedområder:

1. Datointerval

2. Ferie/feriefridage

3. Satser.

Ad 1. Datointerval.

Man kan kun ændre satser primo en måned - faktisk kun til den 1. i den efterfølgende eller senere måned.

Det er ikke nødvendigt at indsætte en slutdato fordi en ny sats automatisk giver en slutdato på den foregående sats.

Ad 2. Ferie/feriefridage

TimeView foretager selv en opsamling af hvor mange timer der kan bruges til at holde ferie pr. måned. Udregningen heraf er selvfølgelig afhængig af hvor mange timer en medarbejder har pr. dag, samt hvor mange ugers ferie medarbejderen er berettiget til om året.

Nedenfor et par eksempler.

5 Uger:

5 uger er 25 dages ferie. 25 dage delte med 12 måneder giver 2,08 dag pr. måned som skal omdannes til timer og tastes ind. (§ 7, stk. 1). Hvis man f.eks. arbejder på halv tid i 6 måneder, optjener det samme som en fuldtidsansat lønmodtager i samme periode, nemlig 2,08 dage x 6 måneder =12,5 dages betalt ferie. Ved lavere timetal pr. uge skal kvotienten blot reguleres nedad på samme måde.

5 ugers ferie – 1 uges ferie-fridag:

15,42 time (2,0833 dag omregnet til timer dvs. gange 7,4) på ferieopsamling og 3,08 på feriefridag.

6 ugers ferie:

Optjening og afvikling af ferie beregnes i timer. Hvis en personarbejder på fuld tid (37 timer/ugen) optjener personen 222 timers ferie i et kalenderår, som betegnes: Optjeningsåret.

222 timer delt med 12 måneder giver 18,5 time pr. måned. Dvs. en fuldtidsmedarbejder som har været ansat i hele optjeningsåret, vil derfor have ret til ferie i 6 uger, som personen kan holde i det efterfølgende ferieår. Den enkelte feriedag indgår med det gennemsnitlige daglige timetal, som for fuldtidsansatte er 7,4 time.

Ad 3. Satser.

Hver medarbejder har 5 satser. Default (altså standard) værdien er sats 1, som vil blive forslået af systemet såfremt der ikke er en anden sats på opgaven eller på kunden.

Kostprisen bliver registreret med på alle registreringer - og vil derfor kunne bruges til at udregne dækningsbidraget på en given opgave.

Besvarede dette dit spørgsmål?