Câu hỏi thường gặp

Về GPS sai khoảng cách, nguyên nhân thông báo lỗi

Nguyen Van Thang avatar Hinh Lê avatar Que Kieu avatar
51 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: Nguyen Van Thang, Hinh Lê Que Kieu

Xem báo cáo viếng thăm của nhân viên

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Xem báo cáo KPI nhân viên mình quản lí trên mobile

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Giám sát vị trí nhân viên trên mobile

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Check in báo vị trí sai khoảng cách

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách tìm đường đến KH trên phần mềm theo dạng bản đồ trên mobile

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Đăng Nhập Và Đổi Mật Khẩu trên web

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách khắc phục khi vào phần mềm bị khoảng trắng không có phần đăng nhập trên thiết bị Android

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao tôi không xem được báo cáo KPI của nhân viên

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao khi thêm mới khách hàng lại báo lỗi "Bạn chưa chọn tuyến bán hàng"

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao tôi không thể chỉnh sửa sản phẩm

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi có khôi phục được tuyến bán hàng khi vô tình xóa mất không?

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi có thể gán nhiều tuyến bán hàng cho một nhân viên không?

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao tôi đã nhập khách hàng lên phần mềm, mà trên điện thoại nhân viên chưa thấy khách hàng để check-in?

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao tôi không lọc được khu vực khách hàng. Dù khi tôi nhập excel khách hàng đã có nhập khu vực

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi có sửa được đơn đặt hàng trên điện thoại không

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

GPS là gì? Tôi sẽ phải làm gì khi máy không bắt được tín hiệu GPS

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao tôi đã tạo phiếu trả hàng mà kho hàng vẫn chưa được cộng số lượng trả

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao tôi đã tạo phiếu trả mà doanh số bán hàng của nhân viên chưa bị trừ

Nguyen Van Thang avatar
Tác giả: Nguyen Van Thang
Cập nhật hơn một tuần trước

Tài khoản của tôi không thể nhập - xuất được dữ liệu đơn hàng

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tài khoản của tôi không thể chọn được kho hàng để xuất

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tài khoản của tôi không thể sửa - xuất được một vài đơn hàng

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tài khoản của tôi không thể xuất được tất cả các đơn hàng từ phiếu bán

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Sự cố với thông báo “bạn đang sử dụng sai Thời gian, vui lòng kiểm tra lại”

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tài khoản của tôi không thể bán được hàng từ phiếu đặt

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi là quản lý. Tại sao tôi không thể sửa được đơn hàng

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tại sao đơn trả hàng của tôi có đơn có thể nhập lại hàng vào kho nhưng có đơn lại không nhập được

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Khi nào sẽ phát sinh đơn hàng nhập lại từ khách hàng

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi muốn xem báo cáo xuất nhập tồn kho hàng theo nhiều đơn vị tính

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi muốn xem tồn kho hàng theo 1 đơn vị tính mà tôi mong muốn

Bạn vui lòng vào Danh mục > Cây đơn vị > quản trị > thông tin tổ chức để chỉnh sửa cấu hình đơn vị tính (DVT).
Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi có thể xuất đơn hàng trên DMS về mẫu excel misa 2015 không?

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa khách hàng trong tuyến của nhân viên.

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi đăng nhập nhưng báo sai mật khẩu hoặc email, tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Giao việc nhưng không thấy có thông báo trên ứng dụng

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi vào phần mềm nhưng luôn phải nhập mật khẩu mới mặc dù tôi không đăng xuất

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Làm sao để tôi biết được những khách hàng đã viếng thăm và những khách hàng chưa viếng thăm trong khoảng thời gian nhất định.

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi vào đặt đơn hàng nhưng không thấy sản phẩm đâu

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi xem lại đơn hàng trên mobile nhưng không thấy chi tiết các sản phẩm

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Nhân viên vào viếng thăm nhưng không tìm thấy khách hàng để checkin

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Khi đồng bộ nhưng bị treo, lag

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Đồng bộ dữ liệu thành công nhưng vào menu Viếng thăm thì có thông báo “Không có dữ liệu, vui lòng đồng bộ dữ liệu”

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi đã thêm mới khách hàng nhưng không tìm thấy khách hàng để checkin

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Thêm mới khách hàng không lấy được vị trí, phần mềm báo “Không lấy được tín hiệu GPS, vui lòng di chuyển đến vị trí thông thoáng hơn và thử lại”

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi vào checkin khách hàng thì hệ thống báo lỗi “Đang cập nhật dữ liệu”

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Nhân viên có thể sửa đơn hàng của mình đã đặt trên điện thoại không?

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Giám sát chọn tuyến nhưng không thấy được hết khách hàng tuyến bán hàng trong ngày hôm đó

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa khách hàng trong tuyến của một nhân viên

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Kế toán vào đơn đặt hàng phần mềm báo: “Đang lấy dữ liệu” và không vào thao tác được đơn hàng. Kế toán vào đơn hàng nhưng hệ thống báo: “Lỗi, không có quyền truy cập”, tìm không thấy thông tin khách hàng đó trên danh sách.

Hinh Lê avatar
Tác giả: Hinh Lê
Cập nhật hơn một tuần trước

Không hiện vị trí nhân viên trên bản đồ giám sát

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi Sử dụng chấm công, checkin…nhưng phần mềm liên tục báo không thể lấy GPS, vui lòng di chuyển tới vị trí tốt hơn. Đồng thời có thông báo “MobiWork sẽ không hoạt động nếu bạn không bật dịch vụ của Google play”

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Mobiwork có cho phép sử dụng khi điện thoại không có 3G/4G/Wifi không?

Mobiwork có cho phép sử dụng khi điện thoại không có 3G/4G/Wifi không?
Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước

Xem khách hàng hôm nay tôi đã viếng thăm

Que Kieu avatar
Tác giả: Que Kieu
Cập nhật hơn một tuần trước